Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenestene

Det vises til oppdragsbrev av 7.11.2014 om forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Dette oppdragsbrevet erstatter tidligere oppdragsbrev av 7.11.2014.

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2015 omtalt et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Forsøksordningen skal inkludere et begrenset antall kommuner, vare over tid og evalueres. I forsøket skal det prøves om en omlegging i finansiering av tjenestene og ansvar for tildeling gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, samt riktigere behovsdekning. Etter planen skal utredningsarbeidet gjøres ferdig i løpet av 2015 og våren 2016 med sikte på å starte opp forsøket 1. mai 2016.

Helsedirektoratet får følgende oppdrag i 2015:

 1. etablere et utredningsprosjekt for å forberede forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Helsedirektoratet vil også få ansvaret for å gjennomføre forsøket.
 2. sørge for en følgeevaluering av forsøket med statlig finansiering.

Føringer for forsøket med statlig finansiering

Forsøket skal omfatte to modeller:

a) I kommuner innenfor modell A skal tjenester tildeles etter nasjonale tildelingskriterier og statlig satt budsjettramme.

b) I kommuner innenfor modell B skal kommunen tildele tjenester og midlene til sektoren øremerkes.

Tidligere forutsetning om fungerende marked i deltakende kommuner fjernes av praktiske hensyn. Det skal utarbeides en modell for prissetting for kommuner innenfor modell A som sørger for kostnadskontroll i forsøket. Utvikling av en slik prismodell inngår i det oppdaterte oppdraget til Helsedirektoratet. Gjeldende bestiller-utførermodell i deltakende kommuner legges til grunn i forsøket.

Deltakelse i forsøket er frivillig for kommunene. Det forutsettes likevel at forsøket gjennomføres med kommuner innenfor begge modeller.  Dette betyr at kommunene ikke selv bestemmer hvilken modell de vil delta under.

Forsøket skal finansieres ved at det for hver forsøkskommune gjøres et uttrekk fra kommunerammen tilsvarende de faktiske utgiftene til omsorgstjenestene. Veksten til sektoren skal følge den generelle veksten i kommuneøkonomien i de tre årene forsøket løper. I tillegg vil forsøkskommunene få et eget inntektspåslag. KMD står for beregning og gjennomføring av uttrekket. HOD kommer videre tilbake til rammene for finansiering av forsøket.

Plikten til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift, jf helse- og omsorgstjenestelovens § 3-1, tredje ledd skal opprettholdes i forsøksperioden. Forsøket må derfor utformes slik at planlegging for å imøtekomme fremtidige behov innen omsorgstjenestene opprettholdes og at nødvendige investeringer i heldøgns omsorgsplasser gjennomføres i forsøkskommunene.

Forsøket skal kunne avvikles i etterkant av forsøksperioden. Helsedirektoratet bes vurdere innretningen av en løsning hvor kommunene gis anledning til å reversere inntektspåslaget over tre år. Forsøket skal ikke føre til en forringelse av tjenestene til nåværende eller fremtidige brukere.

Nærmere om endret modell A

Modell A innebærer en statlig satt budsjettramme og nasjonale tildelingskriterier. Det legges til grunn at det i modell A benyttes kommunalt ansatte som besitter den rette kompetanse.

Nåværende tildelingskontor i deltakende kommuner vil fortsette å håndtere tildelinger. De ansatte på tildelingskontoret mottar en instruks fra sin arbeidsgiver (kommunen) om at de ved tildeling av helse- og omsorgstjenester skal følge de statlige tildelingskriteriene som Helsedirektoratet utvikler i utredningsfasen. Tildelingskontoret pålegges å følge instrukser fra Hdir i tildelingssaker.

Helsedirektoratet oppretter et miljø som kan instruere kommunene i tildelingsspørsmål, samt gi faglig veiledning og råd overfor kommunene.

I modellen fraskriver kommunen seg gjennom avtale den frihet den er gitt gjennom kommuneloven og helse- og omsorgstjenesteloven til å innrette tjenestene slik det synes mest hensiktsmessig ut fra lokale forhold og behov. Gjennom avtale fastsettes det at Hdir har instruksjonsrett overfor kommunen og dens ansatte i spørsmål om tildeling, men at arbeidsgiveransvaret og ansvaret etter helse- og omsorgstjenesteloven fortsatt skal ligge hos kommunen.

På samme måte som i dag vil forsøkskommunene stå ansvarlige for kvaliteten. Forsøket innebærer ingen avvik fra helse- og omsorgstjenesteloven sett fra brukers side. Forsøket innebærer ingen avvik fra arbeidsmiljøloven.

Kommunen vil ha sørge-for-ansvaret for bestilling i stort og i smått. Det første betyr at kommunen skal sørge for planlegging og dimensjonering av tjenestene. Til dette hører at forsøkskommunene må sørge for at de tjenestene tildelingskontoret bevilger kan fremskaffes enten innenfor egen kommune, i andre kommuner gjennom avtaler eller ved bruk av private. I tillegg vil kommunen være ansvarlig for de enkeltvedtak som fattes, og etter avtale ha delegert myndigheten til å treffe beslutninger i enkeltvedtak til tildelingskontoret.

Klagehåndtering og tilsyn med tjenestene blir som i dag.

Krav om fungerende marked utgår og erstattes av en prismodell for å bevare kostnadskontroll i modell A. Helsedirektoratet utarbeider satser/prismodellen og dette må inngå i regelverket for tilskuddsordningen.

For å håndtere forholdene omtalt ovenfor er det nødvendig at det utarbeides en avtale mellom forsøkskommunene og Hdir. Avtalens hovedelementer må også omtales i utlysningsteksten/invitasjonsbrevet. Helsedirektoratet får i oppgave å utvikle avtalen som skal ligge til grunn i forsøksperioden.

Oppgaver knyttet til forsøket

Hdir skal legge til rette for at forsøket kan gjennomføres med de to ovennevnte modellene med søknadsfrist 1.12.2015. Herunder blant annet:

 • Utarbeide en overordnet timeplan/milepælsplan med tidspunkt for utlysing av forsøk, søknadsperiode og oppstartstidspunkt for forsøket. Tidsplanen må være utformet slik at det er tid til å gi innspill fra HOD, FIN og KMD på enkelte sentrale forhold som invitasjonsbrev, tildelingskriterier, prismodell og tidspunkter. Operasjonalisere målene for forsøket (riktigere behovsdekning og likebehandling).
 • Vurdere forsøksdesign med sikte på læring, herunder opplegg for kontrollkommuner.
 • Utarbeide utlysningstekst/invitasjonsbrev til kommunene som blant annet innholder hovedelementene i avtalen kommunene skal inngå; herunder blant annet kommunenes ansvar og rolle i forsøket, finansiering, nasjonale tildelingskriterier og prismodell
 • Utarbeide og gjennomføre søknadsprosess med søknadsfrist 1.12.2015
 • Velge ut deltakende kommuner/bydeler; med omlag like mange kommuner innenfor hver modell.
 • Utvikle nasjonale tildelingskriterier for omsorgstjenester for forsøkskommuner innenfor modell A
 • Utarbeide forslag til prissetting for å bevare kostnadskontrollen for kommuner innenfor modell A
 • KMD står for uttrekk av faktiske driftskostnader. Dette uttrekket samt inntektspåslaget legges til grunn når det skal fastsettes budsjettramme for hver enkelt forsøkskommune. HOD tar initiativ til et møte mellom Helsedirektoratet og KMD om et egnet samarbeid om dette.
 • Utarbeide avtalen for forsøkskommunene. I avtalen med forsøkskommuner innenfor modell A må det fremkomme kommunenes ansvar, samt de plikter de påtar seg i forhold til staten v/Hdir.

Ta sikte på å gjennomføre forsøket fra 1 mai 2016. Herunder blant annet:

 • Påse at forsøket løper som det skal i kommunene.
 • Følge opp forsøkskommunene i forsøksperioden med hensyn til rapportering på budsjett og tildelinger.
 • Opprette et miljø i Helsedirektoratet som kan instruere kommunene i tildelingsspørsmål, samt gi faglig veiledning og råd
 • Opplegg for avvikling av forsøket med reversering av inntektspåslaget over tre år.
 • Ha god dialog med evaluator i forsøksperioden

Det legges til grunn at deltakende kommuner og KS involveres på en god måte i utredningsprosjektet. HOD legger til grunn at direktoratet orienterer om saker ved behov og legger opp til en milepælsplan der HOD involveres på sentrale forhold som prissetting, nasjonale tildelingskriterier, invitasjonsbrev/utlysningstekst og avtaleverk.

Sørge for følgeevaluering av forsøket

Det er besluttet at forsøket skal følgeevalueres. Helsedirektoratet får ansvaret for å lyse ut oppdraget med følgeevalueringen eksternt og følge opp evaluator.

Departementet ønsker at evalueringen inneholder vurderinger av effektene både av endret finansiering og av statlige tildelingskriterier. Evalueringen bør også si noe om det er andre forhold som i forsøket viser seg viktig for kvaliteten på omsorgstjenestene.

Følgeevalueringen skal skje fra det tidspunkt forsøket starter. Vi ber om at direktoratet holder departementet orientert om opplegget for evalueringen.

Økonomi

Det er bevilget 20 mill. kroner til utredningsprosjektet i 2015. Disse midlene skal dekke arbeidet med utredning av forsøket for Helsedirektoratet og kostnadene ved en følgeevaluering. HOD kommer nærmere tilbake til finansieringen av forsøket.

Med vennlig hilsen

Petter Øgar  (e.f.)
ekspedisjonssjef

Kristin Løkke
fung. avdelingsdirektør

Kopi: Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet