Fst 1/2001

Regler for dagpenger til innsatte og dagpengenes størrelse

Fengselsstyret

Rundskriv Fst 1/2001
Jnr. 95/1710 D 633.62 ET/BM
15.01.2001

Regiondirektøren
Direktøren for KRUS
Direktøren for KITT
Anstaltledere
Kontorsjefen i friomsorgen

Regler for dagpenger til innsatte og dagpengenes størrelse

Det er i budsjettet for 2001 innarbeidet en netto priskompensasjon på 2 % på post 01.2. Dette tilsier at den generelle dagpengesatsen vil bli hevet med kr.1,- pr. dag f.o.m. 01.02.2001.

Følgende prinsipper skal legges til grunn for utbetaling av dagpenger:

•Arbeidstid fra kl. 0800 til kl. 1500 inklusive pauser. Annen arbeidstid kan fastsettes der dette er nødvendig av hensyn til anstaltens drift.

•Lik arbeidstid for undervisning, produksjon, og økonomiarbeid.

• Mulighet for å kombinere arbeid, programvirksomhet og undervisning.

  • Deltakelse i programvirksomhet lønnes tilsvarende som for arbeid og undervisning.

•Regiondirektøren kan gi ekstra tillegg ved arbeidsoppgaver som er spesielt viktig for anstalten. Tillegget må vurderes i forhold til regionens ramme, og kan være fra kr. 1,- til kr. 20,-. Tillegget kan således kun gis innenfor tildelt budsjettramme og skal praktiseres etter en fleksibel bruk av skalaen, begrenset oppad til kr. 20,-.

•Innsatte kan trekkes i dagpenger ved ureglementert fravær og for dårlig arbeidsinnsats.

•Innsatte som skulker eller nekter å ta del i den sysselsettingen de er satt til, skal ikke gis dagpenger. Dette gjelder også innsatte som utholder refselse i medhold av fengselsreglementets § 35.2 d.

Departementet forventer at direktøren faktisk benytter adgangen til å trekke den innsatte for ureglementert fravær og dårlig innsats.

Satsene for dagpenger er:

1 .Ordinær dagpengesats:

Undervisning, produksjon og økonomiarbeid

kr. 45,-

Lik sats for hverdager og helgedager.

2. Spesielle unntak:

Direktøren kan gi tillegg for særlig viktig arbeid

inntil kr. 20,- utover ordinær dagpengesats.

3.Sykdom, isolasjon i hht. § 53.4 pkt. 2,

Varetektsinnsatte som ikke vil arbeide

kr. 30,-

4.Fremstilling, perm, fengselsaktiviteter på

Virkedager

kr. 30

5.Arbeidsnekt eller tiltak etter fengsels-

Reglemetets § 35.2 d

kr. 0,-

6. Satsen for dagpenger (stønadspenger):

Innsatte som mangler arbeids- eller skoletilbud

kr. 30,-

På bevegelige helligdager som faller på normale virkedager skal alle innsatte som ikke deltar i ordinært arbeid eller som faller inn under pkt. 5 godtgjøres etter satsen for stønadspenger.

Midler til utbetaling ved løslatelse

Innsatte bør oppfordres til å avsette en viss andel av

godtgjøringen for utbetaling ved løslatelse.

Skogsforlegninger godtgjøres som tidligere.

Dette rundskriv trer i kraft 01.02.2001. Fra samme tidspunkt oppheves rundskriv Fst 2/00.

Med hilsen

Erik Lund-Isaksen
ekspedisjonssjef

Arne Nilsen
underdirektør

Saksbehandler:
Erika Tonna
rådgiver