G-02/2012 – Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 17-10 (be-handlingsgebyr ved søknad om oppholdstillatelse mv.)

Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet
 

 

Nr.                                   Vår ref                                         Dato
G-02/2012                        201106911                                  12.04.2012

 

G-02/2012 – Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 17-10 (behandlingsgebyr ved søknad om oppholdstillatelse mv.)


1. INNLEDNING
I statsbudsjettet for 2012, som ble vedtatt av Stortinget 9. desember 2011, ble det lagt opp til at gebyrsatsene for behandling av flere søknader etter utlendingsloven skulle heves. På denne bakgrunn vedtok Justis- og politidepartementet 15. desember 2011 de nødvendige endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 17-10 første ledd. Endringene innebar en økning i gebyret for behandling av søknader om eller fornyelse av oppholdstillatelse for arbeid mv., studier mv., familieinnvandring og permanent oppholdstillatelse. På grunn av behov for tekniske justeringer hos utlendingsforvaltningen ble det i endringsforskrift av 23. desember 2011 vedtatt å midlertidig sette en felles sats (2 500 kr) for søknad om oppholdstillatelser i forbindelse med arbeid og søknader om oppholdstillatelse i forbindelse med studier mv. Endringene trådte i kraft 1. januar 2012.

Vedlagte endringsforskrift innebærer at den tilsiktede satsen for oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid mv. (3 000 kr) nå innføres, samt at en økning av gebyret for personer som søker om eller fornyer oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 38, nedjusteres til opprinnelig sats (1 100 kr). I tillegg gjeninnfører departementet et unntak fra gebyrplikten som falt bort i forbindelse med endringer i ny utlendingslov og -forskrift. Endringene er nærmere omtalt i punkt 2.

2. ENDRINGER
Justis- og beredskapsdepartementet har 1. april 2012 vedtatt endringer i utlf. § 17-10. Endringene i bestemmelsens første ledd innebærer at det for behandling av søknad om eller fornyelse av oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid mv., skal tas et gebyr på 3 000 kr. Det skal etter dette betales et gebyr på 3 000 kr for alle som søker om oppholdstillatelse etter utlendingsloven §§ 23–26, med unntak av studenter mv., jf. forskriftens § 6-19, forskere med egne midler, jf. § 6-20, og au pairer, jf. § 6-25. Disse skal fortsatt betale et gebyr på 2 500 kr. Se for øvrig oversikten i punkt 3 nedenfor.

Videre skal det gjelde en hovedregel om at utover søknadstypene som er nevnt i første ledd annet til fjerde punktum, skal det tas et gebyr på 1 100 kr. Dette vil bl.a. gjelde for førstegangssøknad om oppholdstillatelse etter lovens § 38 (oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket) eller søknad om fornyelse av slik tillatelse. Fra 1. januar 2012 har denne gruppen betalt et gebyr på 2 500 kr.

I § 17-10 annet ledd ny bokstav h innføres et unntak fra gebyrplikten for utlendinger som er vernet mot utsendelse etter lovens § 73, uten at de er gitt flyktningstatus etter § 28, og som søker om oppholdstillatelse etter § 74. Disse søkerne var unntatt fra gebyrplikten etter gammel utlendingsforskrift § 197 a. I ny utlendingsforskrift, som trådte i kraft 1. januar 2010, er de imidlertid blitt gebyrpliktige som følge av endringer i reglene om beskyttelse. Departementet er kommet til at ev. søkere som er vernet mot retur ikke skal betale gebyr, selv om de ikke har fått flyktningstatus.

3. OVERSIKT OVER GEBYRSATSENE
Etter at vedlagte endringsforskrift er trådt i kraft, skal det tas slikt gebyr for følgende grupper søkere:

Arbeid mv.
For behandling av førstegangssøknad om oppholdstillatelse eller søknad om fornyelse av slik tillatelse, skal følgende søkere betale et gebyr på 3 000 kr:
- faglærte mv., jf. utlf. § 6-1
- spesialister, jf. § 6-2
- sesongarbeidstakere mv., jf. § 6-3
- ufaglærte russiske arbeidstakere mv., jf. § 6-4
- russiske grensependlere, jf. § 6-5
- sjøfolk, jf. § 6-6
- gruppetillatelse til arbeidsgivere, jf. § 6-7
- utsendte arbeidstakere, jf. § 6-13
- selvstendige oppdragstakere, jf. § 6-14
- gruppetillatelse til oppdragsgivere, jf. § 6-15
- selvstendig næringsdrivende, jf. § 6-18
- praktikanter, jf. § 6-21
- musikere, artister og kunstnere mv., jf. § 6-22 første ledd
- arbeidende gjest i landbruket, jf. § 6-22 annet ledd
- kulturarbeidere, jf. § 6-22 tredje ledd
- medarbeidere i ideelle eller humanitære organisasjoner, jf. § 6-23 første ledd
- medarbeidere i religiøs organisasjon, bl.a. forkynnere, jf. § 6-23 annet ledd
- fredskorpsdeltakere, jf. § 6-24
- russiske torghandlere, jf. § 6-26
- ungdom på arbeidsferie, jf. § 6-27
- utlendinger som skal motta medisinsk behandling mv., jf. § 6-28
- nyutdannede og forskere mv. som søker arbeid som faglært, jf. § 6-29
- arbeidssøkere som er faglærte og trenger visum, jf. § 6-30
- journalister mv. i utenlandsk medieinstitusjon, jf. § 6-31 første ledd
- utlendinger som skal utføre arbeid i forbindelse med en krisesituasjon, jf. § 6-31 
  annet ledd
- vakt- og vedlikeholdsmannskap på skip i opplag, jf. § 6-31 tredje ledd
- utlendinger på lystseilas som skal overvintre i norsk havn, jf. § 6-31 fjerde ledd.

Ved søknad om eller fornyelse av gruppetillatelse, jf. § 6-7 og § 6-15, er gebyret 3000 kr pr. arbeidstaker.

Studenter, forskere med egne midler og au pairer
For behandling av førstegangssøknad om oppholdstillatelse eller søknad om fornyelse av slik tillatelse, skal følgende søkere betale et gebyr på 2 500 kr:
- studenter mv., jf. utlf. § 6-19
- forskere med egne midler, jf. § 6-20
- au pair, jf. 6-25

Familiemedlemmer
For behandling av førstegangssøknad om oppholdstillatelse til familiemedlem etter bestemmelsene i lovens kapittel 6, betales et gebyr på 3 750 kr. Dette gjelder også søknad om fornyelse av slik tillatelse som er fremsatt etter at tillatelsen er utløpt. For behandling av søknad om fornyelse som er fremsatt før tillatelsen er utløpt, betales et gebyr på 1 100 kr, jf. punktet nedenfor om øvrige søknader.

Permanent oppholdstillatelse
Ved søknad om permanent oppholdstillatelse betales et gebyr på 1 900 kr.

Øvrige søknader
For behandling av førstegangssøknad om oppholdstillatelse eller søknad om fornyelse av slik tillatelse som ikke faller inn under noen av gruppene ovenfor, skal det tas et gebyr på 1 100 kr. Denne hovedregelen vil bl.a. gjelde for behandling av:
- søknad om oppholdstillatelse eller fornyelse av tillatelse etter lovens § 38
- søknad om fornyelse av oppholdstillatelse til familiemedlem etter 
  bestemmelsene i lovens kapittel 6 som er fremsatt før tillatelsen er utløpt
- søknad om fornyelse av oppholdstillatelse etter midlertidig forskrift 13. 
  november 2009 om irakere som tidligere har hatt midlertidig og begrenset 
  arbeidstillatelse i Norge (såkalte MUF’ere).

4. IKRAFTTREDELSE
Endringene trer i kraft 1. mai 2012.

Rundskrivene G-13/2011 og G-20/2011 oppheves.

 

Med hilsen


Thor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                 Birgitte Ege
                                                                 avdelingsdirektør

 

Vedlegg: Endringsforskrift

 


Kopi m/ vedlegg:
Utlendingsnemnda
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Utenriksdepartementet