G-02/2018: Myndighetsarrangert retur av enslige mindreårige uten beskyttelsesbehov

1.  INNLEDNING

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Politidirektoratet (POD) fikk i mai 2017 i oppdrag å etablere en ordning for myndighetsarrangert retur av enslige mindreårige med avslag på asylsøknad eller tidsbegrenset tillatelse.

Målet med ordningen er at den enslige mindreårige uten beskyttelsesbehov skal kunne gjenforenes med omsorgspersoner eller returnere til et annet forsvarlig omsorgstilbud i hjemlandet.

Departementet gir i dette rundskrivet føringer for ordningen for myndighetsarrangert retur, ansvarsdeling og samarbeid mellom involverte organer og saksbehandling knyttet til ordningen.

1.1          Bakgrunn

Personer som får avslag på asylsøknaden har plikt til å forlate Norge og får fastsatt en frist for utreise etter utlendingsloven § 90 sjette ledd. Enslige mindreårige er imidlertid i en særstilling fordi tvungen utsendelse bare kan skje til et familiemedlem, en utnevnt verge eller til et annet forsvarlig omsorgstilbud (jf. utlendingsloven § 90 åttende ledd og returdirektivet artikkel 10).

Etter artikkel 22 i FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjonen) er Norge forpliktet til å forsøke å oppspore barns foreldre eller andre familiemedlemmer slik at barnet kan gjenforenes med sin familie. Etter artikkel 3 skal hensynet til barnets beste være et grunnleggende hensyn i alle handlinger som berører barn.

Noen enslige mindreårige ønsker bistand til å reise tilbake til hjemlandet. Videre kan det være ønskelig og til barnets beste at det frivillig returnerer til hjemlandet med støtte fra norske myndigheter i stedet for å oppholde seg i Norge med midlertidig tillatelse.

En slik returordning krever imidlertid et særlig nært samarbeid mellom norske utlendingsmyndigheter fordi den enslige mindreårige vil ha behov for ledsagelse frem til annen omsorgsperson/omsorgstilbud.

1.2          Definisjoner

«Enslig mindreårig» er en person under 18 år som kommer til Norge uten foreldre eller andre med foreldreansvar og søker beskyttelse (asyl) i Norge.

«Myndighetsarrangert retur» innebærer at staten tar ansvar for å legge til rette for retur av den enslige mindreårige. Ordningen innebærer at skillet mellom tvangsretur og assistert retur oppheves, idet virkemidler fra begge ordninger anvendes for å fremme og gjennomføre retur. Det påhviler ikke den mindreårige å ta ansvar for egen retur, og det skal heller ikke lastes den mindreårige at plikten til å returnere ikke overholdes. Assistansen som gis er den samme (rådgivning, stønad mv.), uavhengig av om utreisefristen er oversittet eller ikke.

 

2.  HOVEDREGLER OM DELTAKELSE I ORDNINGEN MYNDIGHETSARRANGERT RETUR

2.1          Hvem omfattes av ordningen

Ordningen med myndighetsarrangert retur er et returtilbud til enslige mindreårige. Det er et krav at den enslige mindreårige har tilgang til forsvarlig omsorg i hjemlandet. Den enslige mindreårige må, for å bli omfattet, søke om å delta i ordningen før fylte 18 år. Gruppene under kan overlappe hverandre:

  • Enslige mindreårige med avslag på søknad om beskyttelse
  • Enslige mindreårige med tidsbegrenset tillatelse med varighet til fylte 18 år, jf. utlendingsforskriften § 8-8
  • Enslige mindreårige med søknad om beskyttelse til behandling

2.2          Reintegreringsstønad

Enslige mindreårige som returnerer til hjemlandet gjennom denne ordningen vil motta reintegreringsstønad i henhold til Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv G-02/2016 Retningslinjer for arbeidet med assistert retur, vedlegg 1 - Regelverk for individuell stønad til reise og reintegrering i hjemland ved assistert retur.

2.3          Informasjon om ordningen

UDI skal sikre at enslige mindreårige asylsøkeres representanter/verger (jf. utl. kap 11a) er godt kjent med eksisterende ordninger for retur og reintegrering til hjemlandet med støtte fra norske myndigheter. Videre skal UDI sørge for at alle mottak og andre relevante aktører har tilgang til oppdatert informasjon om ordningen med myndighetsarrangert retur.

3.  SAKSBEHANDLINGSPROSESSEN

 

For å sikre at et forsvarlig omsorgstilbud er tilgjengelig i hjemlandet ved retur skal UDI og Politiets utlendingsenhet (PU) samarbeide med de enslige mindreåriges omsorgspersoner og/eller leverandør av annet forsvarlig omsorgstilbud i opprinnelseslandet.

PUs oppgaver knyttet til tvangsretur er regulert i utlendingsloven § 90, jf. utlendingsforskriften § 17-15, se også PODs RS 2012/005 og instruks for PU av 1.6.2005.

3.1          Ansvar og roller

PU og UDI skal samarbeide om ordningen, og UDI har ansvaret for å koordinere gjennomføringen. 

Flere oppgaver i prosessen vil bli gjennomført av personer fra begge etater, og ansvaret for oppgavene vil bli fordelt mellom UDI og PU fra sak til sak. I det følgende vil slike oppgaver bli omtalt som utført av UDI/PU. Samtidig vil det være enkelte oppgaver som kun kan utføres av én av etatene i henhold til ansvar og mandat. Ved omtale av slike oppgaver angis kun ansvarlig etats navn. Andre involverte aktører er representantene, Utlendingsnemnda (UNE) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

PU, UDI og UNE skal gjennom sakens løp vurdere om ordningen er aktuell for den enslige mindreårige og om det bør igangsettes returrettede tiltak i saken. Prosessen må gjennomføres i tett dialog med UNE dersom asylsaken er til behandling etter klage eller omgjøringsanmodning.   

3.2          Ankomstfasen

PU registrerer den enslige mindreåriges asylsøknad og påbegynner arbeidet med å avklare identitet. Tidlig avklaring av identitet er avgjørende for returarbeidet. En slik avklaring vil bidra til større mulighet for tidlig å oppspore foreldre eller omsorgspersoner for gjenforening. 

Ved ankomstregistreringen skal PU innhente identitetsdokumenter dersom det er mulig, og undersøke identitetsopplysninger, herunder opplysninger om familierelasjoner i tråd med aktuelt regelverk.  Se nærmere omtale av identitet og identifisering i RS 2012-009 Registrering, vurdering og endring av ID-opplysninger i saker etter utlendingsloven, bl.a. punkt 2.3.

3.3          Asylsaksbehandlingen

UDI skal gjennom asylintervjuet innhente relevant informasjon om søkerens omsorgssituasjon og omsorgspersoner i hjemlandet. Informasjon knyttet til identitet og omsorgssituasjon i hjemlandet kan ha avgjørende betydning for asylsaksbehandlingen og utfallet av asylsaken for den enslige mindreårige. Dette vil også være viktig for vurderingen av om myndighetsarrangert retur er aktuelt i den enkelte sak.

Forvaltningen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf. forvaltningsloven § 17

3.4          Informasjon om returmuligheter

Ved avslag på søknad om asyl skal den mindreårige få informasjon om konsekvensene av vedtaket og mulighetene for gjenforening med sine omsorgspersoner. Et av målene med en slik vedtakssamtale er at den enslige mindreårige skal bli hørt og gitt mulighet til å si sin mening om hvordan han eller hun ønsker å reise hjem. UDI kan ved behov ha samtaler med enslige mindreårige som omfattes av ordningen om returmuligheter, resultater av oppsporing og verifisering, eventuelt sammen med PU.

Informasjonen skal være konkret, oppdatert og landspesifikk om returmuligheter for den enkelte mindreårige. Informasjonen må være tilpasset den mindreåriges alder og modenhet og formidles på et språk han eller hun forstår.

3.5          Enslige mindreårige med tidsbegrenset tillatelse, jf. utlendingsforskriften § 8-8

Dersom det fremkommer nye opplysninger om at en enslig mindreårig med en tidsbegrenset tillatelse etter utlendingsforskriften § 8-8 har tilgang til forsvarlig omsorg i hjemlandet, skal UDI/PU igangsette returrettede tiltak og ev. vurdere tilbakekall.

3.6          Avklaring av identitet

I saker hvor det er gitt endelig avslag og det er tvil om identitet, må PU intensivere arbeidet med å avklare identitet. Informasjon av betydning for avklaring av identitet innhentes fra UDI og eventuelt andre offentlige organer, jf. utlendingsloven § 84.

Se nærmere omtale av identitet og identifisering i RS 2012-009 Registrering, vurdering og endring av ID-opplysninger i saker etter utlendingsloven, bl.a. punkt 2.3.

3.7          Oppsporing av omsorgspersoner i hjemlandet

UDI/PU tar utgangspunkt i informasjonen om den enslige mindreårige og familiemedlemmenes identitet og kontaktinformasjon innhentet i asylsaken og eventuell annen tilgjengelig informasjon. Saksbehandlerne samordner all tilgjengelig informasjon for å identifisere omsorgspersoner og danne seg et bilde av den enslige mindreåriges omsorgssituasjon i hjemlandet ved retur.

Videre har UDI/PU ansvaret for å utarbeide og gjennomføre løsninger for oppsporing, kontaktetablering og gjenforening, utvikle rutiner for dette arbeidet og for samarbeidet med aktuelle utenriksstasjoner. Dette innebærer å søke samarbeid om returen med den enslige mindreåriges omsorgspersoner i hjemlandet og sikre at omsorgspersonene tar imot den mindreårige når han eller hun ankommer hjemlandet. Etter at det er etablert kontakt med omsorgspersoner i hjemlandet skal UDI/PU søke å sikre eller gjenopprette kontakten mellom den enslige mindreårige og omsorgspersoner. UDI/PU må tilpasse fremgangsmåten for dette arbeidet i den enkelte sak.

3.8          Når omsorgspersoner ikke kan oppspores

Noen ganger vil ikke arbeid med oppsporing av omsorgspersoner gi resultater, slik at det ikke er mulig å gjenforene den enslige mindreårige med familien i hjemlandet. Dersom UDI/PU ikke kommer i kontakt med omsorgspersoner i hjemlandet, har UDI ansvar for å utrede mulighetene for alternative omsorgsløsninger som kan benyttes ved retur.

 

4.  PLANLEGGING AV REINTEGRERING OG OPPFØLGING AV DEN ENSLIGE MINDREÅRIGE I HJEMLANDET

Enslige mindreårige som er blitt returnert til hjemlandet skal følges opp med reintegreringstjenester i mellom seks og 12 måneder etter ankomst til hjemlandet. Før retur har UDI ansvaret for å utarbeide en plan for bruk av reintegreringsstønaden og oppfølging av den mindreårige etter retur.

Planen skal inneholde en beskrivelse av de tiltak som skal gjennomføres og en tidsplan for gjennomføringen.

UDI skal utarbeide planen i samarbeid med den enslige mindreårige selv, representanten og eventuelt omsorgsaktøren UDI har inngått avtale med i hjemlandet.

UDI vurderer når det er hensiktsmessig å starte dette arbeidet, men planen må være ferdig utarbeidet før den enslige mindreårige reiser tilbake til hjemlandet.

5.  HJEMREISEN

5.1          Planlegging og tilrettelegging av hjemreisen

Etter at den enslige mindreåriges identitet er avklart og det er bekreftet at den enslige mindreårige har et omsorgstilbud i hjemlandet må UDI/PU planlegge det praktiske rundt reisen. PU er ansvarlig for reiselogistikk, dokumenter, transittvisa og sikkerhetsvurderinger.

PU og UDI tar i fellesskap stilling til hvem som skal følge den enslige mindreårige på hjemreisen.

5.2          Iverksetting av hjemreisen

UDI/PU koordinerer reisen med representanten, mottaket og omsorgspersoner/omsorgstilbud i hjemlandet. UDI skal også informere representanten/vergen, ledsagere og omsorgspersoner om reisen og avtale tidspunkt og sted for å ta imot den enslige mindreårige. UDI/PU skal forsikre seg om at den enslige mindreårige blir møtt ved ankomst.

6.  ETTER AT DEN ENSLIGE MINDREÅRIGE HAR RETURNERT TIL HJEMLANDET

6.1          Innhenting av tilbakemelding fra leverandøren av reintegreringsoppfølgingen

UDI plikter å påse at den enslige mindreårige mottar støtte og oppfølging for reintegrering i tråd med reintegreringsplanen. UDI skal inngå skriftlig avtale med leverandøren av reintegreringsoppfølgingen.

Avtalen skal regulere leverandørens oppgaver, samt innhold og tidspunkt for rapportering til UDI. Avtalen må sees i sammenheng med reintegreringsplanen som ble utarbeidet før hjemreisen.

Leverandørens reintegreringsoppfølging skal i den grad det er mulig monitoreres for å kontrollere at tilbudet er i samsvar med inngått avtale. Dette kan gjennomføres av UDI, ved hjelp av utenriksstasjonene, landets myndigheter eller etter avtale med en internasjonal frivillig organisasjon, evt. andre med kapasitet til å føre tilsyn eller kontroll med at oppfølgingen er i samsvar med avtalen.

6.2          UDI gjennomgår tilbakemeldinger og avslutter saken

Når det avtalte reintegreringsløpet er avsluttet, skal UDI gjennomgå tilbakemeldinger i saken, se punkt 6.1. Denne kvalitetssikringen er en del av kontraktsoppfølgingen med leverandøren av reintegreringsoppfølgingen og skal sikre at oppfølging av den enslige mindreårige har funnet sted i tråd med den avtalte reintegreringsstøtten/planen. Når dette er klarlagt, vil UDI avslutte retursaken.

7.  RAPPORTERING OG STATISTIKK

Rapportering om ordningen skal inngå i UDIs øvrige statistikk- og rapporteringsarbeid, slik beskrevet i G-02/2016 pkt. 4.

8.  IKRAFTTREDELSE

 

Rundskrivet trer i kraft umiddelbart

 

Terje Sjeggestad                                                                   Unni Gunnes
ekspedisjonssjef                                                                    ekspedisjonssjef