G-12/98

Delegasjon av kompetanse til å anmelde straffbare forhold til påtalemyndigheten

Rundskriv G-12/98

DET.KGL. JUSTIS- OG
POLITIDEPARTEMENT

Rundskriv G-12/98

98/00562 B-S KN/sol

16.01.1998

SAD og SAH

Delegasjon av kompetanse til å anmelde straffbare forhold til påtalemyndigheten

Siviltjenesteadministrasjonene tildeles med dette myndighet til å anmelde straffbare forhold som gjelder siviltjenesteadministrasjonene, som er begått av sivile tjenestepliktige, ansatte ved administrasjonene eller tredjemann, til påtalemyndigheten. Kompetansen omfatter også myndighet til å fremme borgerlige rettskrav i tilknytning til anmeldelsen.

Etter fullmakt

Andreas Agersborg
underdirektør

Kirsten Nesse
førstekonsulent