G-13/2016 – ikrafttredelse av utlendingsforskriften §§ 11-9 og 11-10 mv. – krav om norskkunnskaper og samfunnskunnskap for rett til permanent opp-holdstillatelse, jf. utlendingsloven § 62 første ledd bokstav d og e

Justis- og beredskapsdepartementet har gjort endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften, utlf.).

Departementet viser til at Stortinget 16. juni 2016 vedtok endringer i utlendingsloven (utl.) § 62 første ledd bokstav d og e, jf. lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II). Det følger av § 62 første ledd bokstav d at utlendingen må ha gjennomført pliktig norskopplæring for å kunne få rett til permanent oppholdstillatelse i Norge. Endringene i § 62 første ledd bokstav d og e innebærer at det også skal stilles krav om at utlendingen ved avsluttende prøve i norsk behersker et minimum av norsk muntlig, har gjennomført pliktig opplæring i samfunnskunnskap og har bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår. Kravene vil kun gjelde for utlendinger som iht. introduksjonsloven (§ 17) har rett og plikt eller plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap samt plikt til å avlegge avsluttende prøver i fagene (§ 19).[1] Endringene trer i kraft 1. januar 2017.

Departementet har gitt utfyllende bestemmelser i utlf. §§ 11-9 og 11-10. I ny § 11-9 klargjøres det i første ledd når vilkåret om å beherske et minimum av norsk muntlig etter utl. § 62 første ledd bokstav d anses oppfylt. I § 11-9 annet og tredje ledd åpnes det for unntak fra kravene om hhv. norskkunnskaper og gjennomført pliktig norskopplæring. I ny § 11-10 presiseres det i første ledd når kravet om bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap etter utl. § 62 første ledd bokstav e anses oppfylt. I § 11-10 annet og tredje ledd åpnes det for unntak fra kravene om hhv. bestått prøve i samfunnskunnskap og gjennomført pliktig opplæring i samfunnskunnskap.

Endringene i utlf. § 11-9 tredje ledd og § 11-10 tredje ledd innebærer at Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) gis adgang til å kunne gjøre unntak fra kravene om pliktig gjennomført opplæring i norsk og/eller samfunnskunnskap, jf. utl. § 62 første ledd bokstav d og e, uten først å måtte henvise utlendingen til å søke kommunen om fritak.

I utlf. § 17-7 b bokstav b er det foretatt tekniske endringer som gir UDI adgang til å innhente opplysninger fra kommunene om søkerens resultat på de avsluttende prøvene i norsk og samfunnskunnskap samt opplysninger om ev. fritak.

1.           Krav om norskkunnskaper og gjennomført norskopplæring etter utl. § 62 første ledd bokstav d

I § 11-9 første ledd bokstav a fremgår det at vilkåret i utl. § 62 første ledd bokstav d om å beherske et minimum av norsk muntlig anses oppfylt dersom utlendingen ved avsluttende prøve i norsk har oppnådd resultat A1 eller høyere på muntlig prøve. Det vises til at utlendingens kompetanse i norsk muntlig vurderes etter det felles europeiske rammeverket for språk og nivåene «under A1, A1, A2, B1 og B2».[2] Kravet til norskkunnskaper anses også oppfylt dersom utlendingen ved norskprøve har oppnådd resultat A2 eller høyere på skriftlig og muntlig prøve, jf. bokstav b. Dette innebærer at utlendingen kan dokumentere et høyere kompetansenivå enn etter bokstav a. Med «norskprøve» menes her annen prøve enn den avsluttende prøven i norsk, f.eks. Norskprøve 2 og 3, som eksisterte frem til 2014.

I § 11-9 annet ledd er det inntatt en bestemmelse om at utlendingen er unntatt fra kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig etter utl. § 62 første ledd bokstav d dersom han eller hun er fritatt fra plikten til å avlegge avsluttende prøve i norsk. Adgangen til fritak fra den avsluttende prøven er regulert i forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 20, og utlendingen må selv søke kommunen om fritak.

I § 11- 9 tredje ledd gis det unntak fra kravet om gjennomført norskopplæring iht. introduksjonsloven, jf. utl. § 62 første ledd bokstav d. Bokstav a gjelder tilfeller der det er åpenbart at vilkåret er oppfylt, dvs. dersom utlendingen dokumenterer at han eller hun ved norskprøve eller avsluttende prøve i norsk har oppnådd resultat A2 eller høyere på skriftlig og muntlig prøve. Dette innebærer at utlendingen har språklige ferdigheter på et høyere nivå enn kravet i § 11-9 første ledd. Det skal også gjøres unntak dersom utlendingen dokumenterer at han eller hun er fritatt fra plikten til å delta i norskopplæring, jf. bokstav b. Slikt fritak kan innvilges pga. tilstrekkelige kunnskaper eller helsemessige eller andre tungtveiende årsaker, se introduksjonsloven § 17 og forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere §§ 3 og 4. Utlendingen må selv søke kommunen om fritak. En utlending som er unntatt fra kravet om gjennomført norskopplæring er også unntatt fra kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig, jf. § 11-9 tredje ledd siste punktum.

2.           Krav om bestått prøve i samfunnskunnskap og gjennomført opplæring i samfunnskunnskap etter utl. § 62 første ledd bokstav e

I § 11-10 første ledd er det presisert at kravet i utl. § 62 første ledd bokstav e om bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap er oppfylt dersom utlendingen har bestått den avsluttende prøven på et språk han eller hun forstår eller på norsk. I § 11-10 annet ledd er det inntatt en bestemmelse om at utlendingen er unntatt fra kravet om bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap dersom han eller hun er fritatt fra plikten til å avlegge slik prøve. Adgangen til fritak fra den avsluttende prøven er regulert i forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 20, og utlendingen må selv søke kommunen om fritak.

I § 11-10 tredje ledd gis det unntak fra kravet om gjennomført pliktig opplæring i samfunnskunnskap iht. introduksjonsloven, jf. utl. § 62 første ledd bokstav e. Bokstav a gjelder tilfeller der det er åpenbart at vilkåret er oppfylt, dvs. dersom utlendingen dokumenterer at han eller hun har bestått den avsluttende prøven i samfunnskunnskap på norsk. Etter bokstav b skal det også gis unntak dersom utlendingen dokumenterer at han eller hun er fritatt fra plikten til gjennomført opplæring i samfunnskunnskap. Slikt fritak kan etter søknad til kommunen innvilges pga. tilstrekkelige kunnskaper eller helsemessige eller andre tungtveiende årsaker, og utlendingen vil også være fritatt fra plikten til å gå opp til avsluttende prøve (jf. punkt 1). En utlending som er unntatt fra kravet om gjennomført opplæring i samfunnskunnskap er også unntatt fra kravet om bestått avsluttende prøve i faget, jf. § 11-10 tredje ledd siste punktum.

3.           Annet

Departementet har også foretatt tekniske endringer i utlf. § 17-7 b bokstav b. Dette er gjort for å sikre at UDI og UNE ved behandlingen av en søknad om permanent oppholdstillatelse kan innhente opplysninger fra kommunen (i tillegg til opplysninger om gjennomført pliktig opplæring i norsk) om at søkeren har gjennomført pliktig opplæring i samfunnskunnskap, resultat på de avsluttende prøvene i hhv. norsk og samfunnskunnskap samt opplysninger om ev. fritak fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap eller de avsluttende prøvene.

4.           Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2017.

Ny §§ 11-9 og 11-10 gjelder for søknader som fremmes 17. desember 2016 eller senere.

 

Med hilsen

Nina E.D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør    

                                                                       Tonje A. Falch-Nevand
                                                                       seniorrådgiver

 


[1] Gjelder for utlendinger mellom 16 og 55 år (heves til 67 år) som etter 1. september 2013 har fått midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse eller kollektiv beskyttelse etter utl. § 34.

[2] For en detaljert beskrivelse av kompetansemålene for de ulike nivåene vises det til forskrift 19. april 2012 nr. 358 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (læreplanen). Se også forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere kapittel 7 for beskrivelse av avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap.