G-39/98

Dekning av flytteutgifter for vernepliktige leger mm

Rundskriv G-39/98

DET KGL. JUSTIS- OG
POLITIDEPARTEMENT

Rundskriv G-39/98

98/01744 B-S AHO/ros

22.04.1998

Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy
Siviltjenesteadministrasjonen - Hustad

Dekning av flytteutgifter for vernepliktige leger mm - Rundskriv

Forsvaret har med virkning fra 25.06.1997 gjeninnført dekning av flytteutgifter for vernepliktige leger som avtjener førstegangstjeneste. Dette innebærer at leger som i forbindelse med avtjening av militærtjenesten må flytte fra turnusbolig kan tilstås dekning av rene forsendelsesutgifter for flyttegodset. I St. prp. nr. 1 (1997 - 98) for Forsvarsdepartementet er det uttalt at i den grad andre grupper av vernepliktige akademisk befal enn legene må fraflytte tildelt tjenestebolig, vil de få samme rettigheter til dekning av flytteutgifter.

Vernepliktige leger i Forsvaret (og annet vernepliktig akademisk befal) gis befals grad med dertil hørende lønn, mens leger i siviltjeneste har menig grad. I følge §18 i lov av 19.03.1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner (militærnekterloven) skal sivile tjenestepliktige likestilles med korporaler og menige i Forsvaret. Forsvarets gjeninnføring av ordningen med dekning av flytteutgifter for vernepliktige leger mm. får derfor ikke direkte virkning for sivile tjenestepliktige.

I utgangspunktet har sivile tjenestepliktige leger ikke krav på andre stønader til dekning av utgifter til flytting enn det som gjelder for øvrige sivile tjenestepliktige. En del sivile tjenestepliktige leger vil likevel kunne komme i en spesiell situasjon når de pålegges en turnustjeneste langt fra deres hjemsted, samtidig som de vil kunne beordres til siviltjeneste i hele landet. Disse personer vil kunne komme i en spesielt ugunstig situasjon dersom ikke Staten gir stønad til dekning av flytteutgifter. Departementet ønsker derfor å åpne for dekning av flyttekostnader for sivile tjenestepliktige leger som i forbindelse med tjenesten må flytte fra turnusbolig. I den grad andre grupper av akademikere (prester, psykologer, tannleger, farmasøyter og veterinærer) må fraflytte tildelt tjenestebolig, skal de gis de samme rettigheter til dekning av flytteutgifter. En forutsetning for stønad vil være at dette personell gjør siviltjeneste relatert til deres profesjon.

Følgende retningslinjer skal legges til grunn:

  • Kortvarig opphold (midlertidig bopel) mellom fraflyttet tjenestebolig og tiltredelse i siviltjeneste er ikke til hinder for dekning av forsendelsesutgifter for flyttegods.
  • Ved avsluttet siviltjeneste dekkes på samme måte legitimerte forsendelsesutgifter til legens neste tjeneste- eller etableringssted, men begrenset til beløp/strekning som var hjemlet under avsnittet foran.
  • Dekningsadgangen omfatter ikke pakking, elektrisk montering , forsikring og heller ikke noen form for godtgjøring til eller på grunnlag av medfølgende familie.
  • I den utstrekning legens reise til/fra siviltjeneste kan karakteriseres som flyttereise etter foranstående regler, kan godtgjøring for bruk av egen bil tilstås etter Reiseregulativet §9 pkt. 3.
  • Det kan ikke beregnes tillegg for medfølgende familie. Kostgodtgjøring og nattillegg tilstås kun til legen selv og beregnes etter hurtigste reisemåte med offentlig kommunikasjon (jernbane/buss/båt).

Departementet ber om at innholdet av disse retningslinjer gjøres kjent for mannskapene på en hensiktsmessig måte.

Etter fullmakt

Andreas Agersborg
underdirektør

Kirsten Nesse
førstekonsulent
Saksbehandler

Saksbehandler:
Arild Holmsen