G-44/99

Tillegg til rundskriv G-28/99 "Retningslinjer for behandling av statsborgerskapssaker" - korrigert punkt II 4 "Erverv av norsk statsborgerskap etter norsk far"

Tillegg til rundskriv G-28/99 Retningslinjer for behandling av statsborgerskapssaker - korrigert punkt II 4 Erverv av norsk statsborgerskap etter norsk far

Rundskriv G-44/99
Jnr 99/8001 FJB1 GLB
Dato 26.05.99

Til:

Utlendingsdirektoratet
Fylkesmennene
Politimestrene
Sjefen for Kriminalpolitisentralen
Sjefen for Politiets overvåkningstjeneste
Utenriksdepartementet
Den norske advokatforening

Tillegg til rundskriv G-28/99 Retningslinjer for behandling av statsborgerskapssaker - korrigert punkt II 4 Erverv av norsk statsborgerskap etter norsk far

Innledning

Rundskriv G-28/99 inneholder retningslinjer for erverv mv av norsk statsborgerskap etter lov 8 desember 1950 nr 3 om norsk riksborgarrett og lov 25 mai 1979 nr 19 om endringer i lov 8 desember 1950 nr 3 om norsk riksborgarrett. Dette rundskrivet er et tillegg til G-28/99 punkt II 4 og er en nærmere presisering av når barn erverver norsk statsborgerskap etter norsk far i medhold av statsborgerrettsloven § 1 første ledd bokstav b.

Statsborgerrettsloven § 1 første ledd bokstav b baserer seg på det tidligere utgangspunktet i barneloven om at en ektemann automatisk regnes som far til de barna hustruen får; den såkalte pater est-regelen, der farskap for barn avgjøres av mors formelle sivilstand. Ektemannen regnes etter pater est-regelen som far også til barn som blir født etter at ekteparet formelt er separert, da et ekteskap formelt består inntil en skilsmisse er endelig.

Etter endringen av barneloven § 3, som trådte i kraft 01.01.1998, gjelder imidlertid ikke lenger pater est-regelen etter at ektefellene formelt er separert. Farskap for barn født etter at ektefellene er separert må erkjennes eller idømmes. Dette får betydning for tolkingen av statsborgerrettsloven § 1 første ledd bokstav b, som etter departementets mening bør tolkes i tråd med lovgivers intensjoner slik at barns automatiske erverv av statsborgerskap ved fødselen begrenses til de tilfeller der farskapet følger automatisk eller allerede er fastsatt, i medhold av lov når barnet blir født.

Erverv av statsborgerskap etter norsk far i medhold av statsborgerrettsloven § 1 første ledd bokstav b

Departementet har kommet til at man ved tolkingen av begrepet faren i statsborgerrettsloven § 1 skal se hen til hvem som er å anse som far til barnet i medhold av barneloven når barnet blir født (kjem til).

Dette gir følgende resultat:

  1. Barn med foreldre som er gift og ikke separert får automatisk norsk statsborgerskap ved fødselen etter sin far i medhold av statsborgerrettsloven § 1 første ledd bokstav b.
  2. Barn med foreldre som er gift, men som formelt er separert får automatisk norsk statsborgerskap ved fødselen etter sin far i medhold av statsborgerrettsloven § 1 første ledd bokstav b dersom farskapet er erkjent eller idømt før barnet blir født.

Dersom farskapet erkjennes eller idømmes etter at barnet er født, kan barnet få norsk statsborgerskap etter søknad i medhold av statsborgerrettsloven § 6 annet ledd dersom nærmere angitte vilkår er oppfylt.

Det vises for øvrig til det som står i rundskriv G-28/99 punkt II 4.

Terje Sjeggestad e.f.
ekspedisjonssjef

Siri Johnsen
avdelingsdirektør