G-4/97

Reiserekvisisjoner til sivile tjenestepliktige som ikke kan legge ut reisepenger til fremmøtestedet

Rundskriv G-4/97

DET KGL. JUSTIS- OG
POLITIDEPARTEMENT

Rundskriv G-4/97

96/11584 B-S KN/sol

14.01.199714.01.199714.01.199714.01.1997

Politimestrene
Lensmennene

Reiserekvisisjoner til sivile tjenestepliktige som ikke kan legge ut reisepenger til fremmøtestedet

Justisdepartementet viser til rundskriv G-172/75 av 26.08.1975 og G-171/92 av 03.12.1992 om utstedelse av reiserekvisisjoner til ubemidlede vernepliktige mannskaper.

Departementet er gjort kjent med at enkelte politidistrikt unnlater å utferdige reiserekvisisjon til sivile tjenestepliktige i overenstemmelse med nevnte rundskriv. Departementet vil derfor minne om at sivile tjenestepliktige, som ikke selv kan legge ut reisepenger til fremmøtestedet og som kan fremvise innkallingsbrev, skal kunne få utstedt reiserekvisisjon ved det stedlige politikammer eller lensmannskontor.

Etter fullmakt

Arild Holmsen
fung.underdirektør

Kirsten Nesse
førstekonsulent
saksbehandler