G-50/98

Promilleprogram - forlengelse av prøveordning

Rundskriv G-50/98
jnr. 98/02315 D 625.27 MCa/BM
Dato: 8.04.98

Til:
Kontorsjefen, Kriminalomsorg i frihet
Byretter
Lagmannsretter/Hoyesterett
Sorenskrivere
Påtalemyndighetenes kontorer
Riksadvokatembetet
Liste D

Promilleprogram - forlengelse av prøveordning

Ved kongelig resolusjon av 17.april 1998 ble det vedtatt at den toårige prøveordningen med promilleprogram som ble fastsatt i forskrift, og iverksatt ved kongelig resolusjon 28.juni 1996, skal forlenges med to år.

Forlengelsen vil gjelde fra 28. juni d.å. og vil omfatte de samme fem prøvefylkene som tidligere,- Østfold, Buskerud, Rogaland, Sør-Trøndelag og Nordland.

Dette til orientering.

Etter fullmakt

Erik Lund - Isaksen
ekspedisjonssjef

Jan-Erik Sandlie
fung. avdelingsdirektør

Saksbehandler: førstekonsulent Marianne Cae