G-54/99

Rutiner for oppfølging av sykmeldte i kriminalomsorgen

Rundskriv G- 54/99
jnr. 95 / 01645 D 201 JIH / ros
Dato: 28.06.1999

Til:
Direktøren (KIA, KRUS, KITT)
Kontorsjefen (KIF)

Rutiner for oppfølging av sykmeldte i kriminalomsorgen

Sykefraværet i kriminalomsorgen har vært stigende over flere år. Det er sykefravær over 14 dager som øker mest. Utviklingen av sykefraværet i kriminalomsorgen har vært et fast innslag på møtene i Det sentrale arbeidsmiljøutvalg for kriminalomsorgen (SAK), og utvalget har vurdert ulike tiltak for å få ned sykefraværet.

Det ble på utvalgets møte den 24. juni 1998 vedtatt at det skulle utarbeides generelle rutiner for oppfølging av sykmeldte. Hensikten med rutinene er å hindre at sykefraværet blir av lengre varighet enn det sykdommen/skaden tilsier, samt å gjøre det lettere for sykmeldte å vende tilbake til arbeidsplassen etter langvarig fravær.

Det forutsettes at ledelsen sammen med de tillitsvalgte utarbeider lokale tilpasninger til rutinene.

Med hilsen

Torkell Roar Hoel
underdirektør

Heide Mari Olsen Bryn
førstekonsulent

Saksbehandler: Jan Inge Helgheim, førstekonsulent

Rutiner for oppfølging av sykmeldte i kriminalomsorgen
Vedlegg: Virkemidler i oppfølgingsarbeidet