G-71/98

Endring av håndboken for sivile vernepliktige - Førtidsdimisjon

Rundskriv G-71/98

DET KGL. JUSTIS- OG
POLITIDEPARTEMENT

Rundskriv G-71/98

95/03949 B-S AHO/sol

18.11.1998

Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy
Siviltjenesteadministrasjonen - Hustad

Endring av håndboken for sivile vernepliktige - Førtidsdimisjon

Ved Justisdepartementets brev av 18.10.1994 ble reglene om førtidsdimisjon i forbindelse med utdanning og arbeid endret, i det kravet om minst 12 måneders ordinær siviltjeneste ble fjernet. Endringen ble blant annet gjort for å unngå de urimelige følger et slikt krav ville kunne få for sivile vernepliktige som tidligere hadde avtjent noe militærtjeneste.

Reglene innebærer et unntak fra Forsvarets regler, i det det for militære mannskaper (fremdeles) oppstilles et krav om 12 måneders tjeneste.

Tjenestetidsreduksjonen for de sivile vernepliktige i 1997 innebærer i praksis at ordningen med førtidsdimittering også omfatter mannskaper utskrevet til 2 måneder siviltjeneste. Dersom ordningen utnyttes fullt ut med dimittering 1 1/2 måned før ordinær dato, vil disse mannskapene kunne dimitteres etter 2 ukers tjenestegjøring.

En slik ordning vil være uheldig av flere grunner. Effekten av den noe lengre tjenestetiden for de sivile vernepliktige vil kunne svekkes, i det mannskapene vil kunne få kortere gjenstående tjeneste enn som militære vernepliktige. Det synes heller ikke rimelig å gi disse mannskaper større rettigheter enn de ville fått som militære mannskaper. Usikkerhet vedrørende gjennomføring av tjenesten kan dessuten vanskeliggjøre utplassering av mannskaper med kort tjeneste, en effekt som vil kunne forsterkes på lengre sikt.

Ut fra ovenstående synes det påkrevet å forbeholde ordningen med førtidsdimisjon for mannskaper utskrevet til siviltjeneste av en viss varighet.

Departementet ber derfor om at følgende tekst tas inn i Håndboken kap. P, avsnitt II:

" Sivile vernepliktige som er utskrevet til mer enn 2 måneders sivil verneplikt, kan førtidsdimitteres inntil 1 1/2 måned før ordinær dimisjonsdato etter følgende retningslinjer: "

Departementet ber om at innholdet av disse regler gjøres kjent for mannskapene på en hensiktsmessig måte.

Etter fullmakt

Andreas Agersborg
underdirektør

Arild Holmsen
frstekonsulent
saksbehandler