G-87/99

Endringer i strafferegistreringsforskriften - Militærnektersaker

Rundskriv G-87/99

DET KGL. JUSTIS- OG
POLITIDEPARTEMENT

Rundskriv G-87/99

99/00537 B-S AHO/tfo

02.12.1999

Forsvarsdepartementet
Politimesterene
Lensmennene
Vernepliktsverket
Regionale vernepliktsavdelinger
Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy
Siviltjenesteadministrasjonen – Hustad
Generaladvokaten
Regjeringsadvokaten
Ombudsmannen for sivile vernepliktige
Hovedtillitsmannen for sivile vernepliktige

Endringer i strafferegistreringsforskriften - Militærnektersaker

I forbindelse med overgang til et egenerklæringssystem i militærnektersaker fra 1. januar 2000 (jf. rundskriv G-76/1999 av 27.09.1999) har Justisdepartementet 26.05.1999 foretatt følgende endringer i forskrift om strafferegistrering av 20. 12.1974 :

§6b (endringene er uthevet):

" Til bruk for utskriving, rulleføring og innkalling, og ved behandling av fritakssak etter lov av 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner (militærnekterloven), kan militære myndigheter fremme begjæring til Strafferegisteret om uttømmende opplysninger om personer som tilhører rikets krigsmakt og om personer som ennå ikke er utskrevet. Ved behandling av fritakssak etter militærnekterloven kan slik begjæring også fremsettes av siviltjenesteadministrasjonene.

§9a:

Til bruk som nevnt i §6b kan militære myndigheter fremme begjæring til politiet om uttømmende opplysninger fra bøteregisteret. Ved behandling av fritakssak etter militærnekterloven kan slik begjæring også fremsettes av siviltjenesteadministrasjonene.

Det skal foretas kontroll opp mot disse registre av samtlige mannskaper som søker om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner. I praksis vil dette innebære at militære myndigheter vil rette forespørsler til politiet, for avklaring av hvorvidt det er opplysninger i registrene av relevans for fritakssaken (voldskriminalitet). I spesielle tilfeller vil slike forespørsler bli fremmet av siviltjenesteadministrasjonene.

På bakgrunn av lovens system, med direkte overføringer av mannskaper fra militærtjeneste til siviltjenesteleir, er man avhengig av rask tilbakemelding fra politiet i saker der søknaden fremmes kort tid før tjenestestart eller under tjenestegjøring, jf. nedenfor. I disse saker bør tilbakemelding gis snarest mulig, og senest innen 8 dager fra henvendelsen ble fremmet. Dersom denne fristen ikke kan overholdes, bes militære myndigheter informert om dette.

Militære myndigheter skal ved henvendelsen til politiet underette om oppdragets viktighet.

Bakgrunn:

Fra 1. januar 2000 innføres et såkalt egenerklæringssystem i militærnektersaker. Dette innebærer at politiavhøret fjernes, til fordel for et system, der den enkelte søker kan bli fritatt for militærtjeneste gjennom å undertegne en erklæring om å fylle lovens vilkår for fritak (standard søknadsblankett). Ordningen med umiddelbar utsettelse/dimittering fra tjeneste opphører. Dette innebærer at innkalling til militærtjeneste opprettholdes, og militærtjenesten fortsetter inntil fritak er innvilget i saken. Mannskapet kan imidlertid ikke holdes tilbake i tjeneste utover 4 uker, og tjenesten skal i perioden være uvæpnet og av forefallende karakter. Mannskapet skal såvidt mulig overføres direkte fra militærtjeneste til siviltjenesteleir.

Systemet med direkte overføring til siviltjeneste vil kunne demme opp for søknader motivert ut fra andre årsaker enn rent pasifistiske. For at systemet skal fungere i praksis, er man avhengig av at søknaden kan bli avgjort innen den tidsperiode som mannskapet kan holdes tilbake i militær stilling (4 uker). På denne bakgrunn er det av sentral betydning at politiet kan gi rask tilbakemelding til militære myndigheter i saker der mannskapet søker om fritak kort tid før tjenestestart eller under tjenestegjøring. Det skal fremgå av begjæringen fra militære myndigheter hvorvidt henvendelsen er av slik presserende karakter.

Med hilsen

Karen Alette Melander e.f
ekspedisjonssjef

Knut Ellingsæter
fung. avdelingsdirektør

Saksbehandler:
Arild Holmsen
rådgiver