GI-06/2015 Retningslinjer for overføring av personer som har vært ansatt av norske styrker i Afghanistan og som har deltatt i operativ tjeneste som tolk etter 01.01.2006, samt deres nærmeste familiemedlemmer

Utlendingsdirektoratet
Utenriksstasjonene

 

Det vises til Stortingets vedtak 418 av 17.2.2015. Justis- og beredskapsdepartementet gir med dette retningslinjer for å sikre at personer som har vært ansatt av norske styrker i Afghanistan, i tråd med ønske fra Stortinget, kan overføres til Norge på kvoten for overføringsflyktninger, jf. lov 15. mai 2008 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 35.

Departementet ber om at Utlendingsdirektoratet (UDI) forbeholder ledige plasser på den åpne delen av kvoten for inneværende år, for personer som kvalifiserer til innreisetillatelse etter dette rundskrivet. Det bes også om at UDI og utenriksstasjonene prioriterer saker som fremmes på grunnlag av dette rundskrivet i sin saksbehandling.

1. Bakgrunn

Norsk tilbaketrekking av militære bidrag til NATO/ISAF-operasjonen i Afghanistan startet i 2012. Samme år ble det etablert en spesialordning der lokalt ansatt personell kunne søke om beskyttelse i Norge mens de fremdeles var i Afghanistan. For å være omfattet av spesialordningen måtte personellet ha et direkte ansettelsesforhold med norske styrker eller politi per 1.1.2011 eller senere. 23 tolker ble gitt oppholdstillatelse i Norge etter denne ordningen. Sammen med medfølgende familiemedlemmer, ble det gitt tillatelser til om lag 70 personer etter spesialordningen.

Det har vært stor offentlig oppmerksomhet rundt rammene for denne spesialordningen, og fra flere hold er det fremmet ønske om nye ordninger. I forbindelse med representantforslag 8:37 S (2014-2015) vedtok et enstemmig Storting den 17.2.2015 følgende:

«Stortinget ber regjeringen utforme retningslinjer, i form av en egen ordning, som innebærer at kamptolker Forsvaret brukte i Afghanistan fra 2006 fram til november 2014, kan få arbeids- og oppholdstillatelse i Norge.

Stortinget ber regjeringen sikre at det er en konkret individuell vurdering av den enkelte søker og dens situasjon som ligger til grunn for vurdering av innvilgelse av oppholds- og arbeidstillatelse. Stortinget ber om at retningslinjene gir en lav terskel for å innvilge oppholds- og arbeidstillatelse for denne gruppen, og at eventuelle avslag skal bygge på særlige og tungtveiende grunner.

Stortinget ber regjeringen sikre at saker hvor det tidligere er gitt avslag, skal realitetsbehandles på nytt dersom ny søknad fremsettes.»

Departementet følger med dette rundskrivet opp Stortingets vedtak nr. 418. Stortingets øvrige vedtak (nr. 419) om utarbeidelse av retningslinjer for håndtering av lokalt ansatt personell i fremtidige internasjonale operasjoner, vil bli håndtert i en egen utredning.

2. Rettslig grunnlag

Det følger av utlendingsloven § 35 første ledd at UDIs vurdering av sak om overføring av flyktninger skal skje ”innenfor de rammene og etter de retningslinjene som er fastsatt av overordnet myndighet”. Videre følger det av bestemmelsens annet ledd at departementet uavhengig av § 76 annet ledd kan instruere i sak om innreisetillatelse etter § 35. Det innebærer at Justis- og beredskapsdepartementet har full instruksjonsmyndighet i spørsmålet om det skal gis innreisetillatelse etter reglene for overføringsflyktninger. Stortinget fastsetter kvoten etter forslag fra Regjeringen. Departementet gir retningslinjer om uttak på kvoten, og kan også instruere i enkeltsaker.

Når det gjelder personer som har vært ansatt av norske styrker og deltatt i operativ tjeneste, også kalt «kamptolker» i Stortinget, fremholdes det av stortingsrepresentantene at Norge har en særlig interesse i å beskytte disse personene og gi dem opphold. I representantforslaget (Dokument 8:37 S (2014–2015)) fremgår følgende:

«Forslagsstillerne vil understreke at forslaget kun gjelder kamptolkene og ikke annet personell. Videre vil forslagsstillerne understreke at dette ikke er en sak om asylpolitikk, men en sak om beskyttelse av militært personell av utenlandsk opprinnelse, som har vært avgjørende viktig for den norske innsatsen i Afghanistan.»

På bakgrunn av Stortingets behandling og vedtak i saken legger departementet til grunn at det foreligger nasjonale interesser som tilsier at denne gruppen gis opphold i Norge. Det følger av utlendingsloven § 128 at en utlending kan gis oppholdstillatelse i Norge, eller det kan treffes annet vedtak eller beslutning til utlendingens fordel, av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. 

Stortinget legger i sitt vedtak til grunn at eventuelle avslag skal bygge på «særlige og tungtveiende grunner». For å gjennomføre denne beslutningen, anser departementet det nødvendig å instruere UDI om å gi innreisetillatelse til de aktuelle tolkene som oppfyller vilkårene, uten å foreta en ordinær beskyttelsesvurdering. Direktoratet skal i disse sakene se bort fra de ordinære kriteriene for uttak etter utlendingsloven § 35, jf. rundskriv GI-14/2010 punkt 7, samt gjeldende praksis for asylsaker fra Afghanistan og hensyn til mulighetene for internflukt. Direktoratet skal altså innvilge søknadene til dem som fyller vilkårene i dette rundskrivet, med mindre det foreligger særlige og tungtveiende grunner til å avslå, jf. punkt 5 nr. 2 og punkt 7 i dette rundskrivet. 

I medhold av utlendingsloven § 128 instrueres herved UDI om å gi innreisetillatelse og opphold etter utlendingsloven § 35 til personer som fyller vilkårene i dette rundskrivet, med mindre saken skal forelegges for departementet i tråd med punkt 7 under. Direktoratet gir oppholdstillatelse i medhold av utlendingsloven § 38, jf. § 35 tredje ledd både for hovedpersonen og familiemedlemmer. Dersom en søker femmer anførsler i henhold til § 28, vurderer UDI hvorvidt personen kvalifiserer til opphold etter denne bestemmelsen.

3. Personkrets – vilkår for å fremme søknad

For å fremme en søknad etter dette rundskrivet, må personen:

 • være afghansk borger,
 • ha gyldig reisedokument eller annen dokumentasjon som underbygge identiteten,
 • ha vært ansatt som tolk av norske styrker eller politi i Afghanistan etter 1.1.2006, samt
 • ha dokumentasjon/bekreftelse fra det norske Forsvaret/politi på ansettelsesforholdet.

I tillegg er samboer eller ektefelle og barn til personer som nevnt ovenfor, søknadsberettiget.

4. Søknadssted og saksgang

Personer som ønsker oppholdstillatelse etter dette rundskrivet, må henvende seg elektronisk til Forsvarsdepartementet og fremlegge dokumentasjon som kan vise at de er søknadsberettiget etter pkt. 3 ovenfor. Dersom Veteranforeningen SIOPS eller norsk utenriksstasjon mottar henvendelser, skal disse videreformidles Forsvarsdepartementet. Henvendelsene skal fortrinnsvis være merket "Application – local employee AFG" og dokumentasjon på at de kan være søknadsberettiget etter punkt 3 skal være vedlagt. Følgende e-post adresse skal benyttes: postmottak@fd.dep.no

Dersom Forsvarsdepartementet anser at personen ikke er søknadsberettiget, gir Forsvarsdepartementet tilbakemelding til hovedpersonen/tolken om dette. Dersom Forsvarsdepartementet bekrefter at personen er søknadsberettiget, jf. punkt 2, kan søknaden fremmes. Forsvarsdepartementet ber da hovedpersonen/tolken om å fremme søknad, egenerklæring fra ektefelle eller samboer, samt eventuell tilleggsdokumentasjon til Forsvarsdepartementet på følgende adresse: postmottak@fd.dep.no. I tittelen skrives: «Application – local employee AFG».

Forsvarsdepartementet/Forsvaret fremmer søknadene via Justis- og beredskapsdepartementet, som videresender sakene til UDI for forberedelse og/eller avgjørelse, jf. punkt 7.

Det følger av utlendingsloven § 35 fjerde ledd at «Forvaltningsloven kapittel IV og V om saksforberedelse og vedtak bare gjelder vedtak truffet etter innreise».

Av hensyn til sikkerheten til norsk personell i Afghanistan, skal praktiske løsninger for saksforberedelse, intervju og overføring av søkerne til Norge utarbeides i samarbeid mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Hva som er sikkerhetsmessig forsvarlig, må vurderes fortløpende. Hvor ikke annet er særskilt avtalt mellom departementene eller nevnt i dette rundskrivet, gjelder de ordinære rutinene for overføring og integrering av disse søkerne. For den praktiske gjennomføringen lages det egne rutineskriv. Disse skrivene er av sikkerhetshensyn ikke offentlige.

5. Vilkår for innreise- og oppholdstillatelse og opphold til hovedperson/tolk

a) Innreisetillatelse etter dette rundskrivet kan gis til tolker som er søknadsberettiget etter punkt 3 over, og som har:

 • deltatt i operativ støttefunksjon som har vært med operative avdelinger/enheter ut på oppdrag utenfor leiren,
 • deltatt i operative avdelinger/enheter på oppdrag og blitt benyttet som tolk opp mot lokalbefolkningen,
 • utført tjeneste utenfor leiren som har medført særlig eksponering, eksempelvis ved å ha vært utrustet og båret bekledning på en måte som gjør at vedkommende kan oppfattes som en del av avdelingen/enheten, samt
 • utført tjeneste som medfører at vedkommende kan ha blitt gjenkjent.

Andre særskilte hensyn kan også gjøre seg gjeldende. På anmodning fra Forsvarsdepartementet kan det gjøres unntak fra ovennevnte kriterier i særskilte tilfeller.

Forsvarsdepartementet vil, før saken forelegges Justis- og beredskapsdepartementet for behandling, avklare de faktiske forholdene knyttet til søkerens arbeid for norske styrker opp mot vilkårene over, herunder om det foreligger særskilte forhold knyttet til den enkeltes arbeidsforhold. Dersom Forsvarsdepartementet har informasjon som kan være relevant i forhold til vurderingen av kriteriene i punkt 5 bokstav b) under, oversendes denne informasjonen til Justis- og beredskapsdepartementet sammen med den aktuelle saken.

b) En person kvalifiserer ikke til innreisetillatelse eller oppholdstillatelse etter dette rundskrivet, dersom han eller hun:

 • har en kjent kriminell atferd eller tungt rusmisbruk
 • har gjort seg skyldig i en forbrytelse mot freden, en krigsforbrytelse eller en forbrytelse mot menneskeheten,
 • har gjort seg skyldig i en alvorlig ikke-politisk forbrytelse utenfor Norges grenser,
 • har gjort seg skyldig i handlinger som er i strid med FNs formål og prinsipper, eller
 • vil kunne utgjøre en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, jf. utlendingsloven § 126, jf. GI-04/2013 punkt 5.

6. Vilkår for innreise- og oppholdstillatelse for familiemedlemmer

Innreisetillatelse etter dette rundskrivet kan gis til hovedpersonen/tolkens ektefelle, samboer og barn, jf. utlendingsloven § 40, 41 og 42. Familiemedlemmene må fylle disse vilkårene på tidspunktet for ikrafttredelse av dette rundskrivet. Det må ikke foreligge forhold som nevnt i punkt 5 nr. b ovenfor.

7. Foreleggelse av saker for Justis- og beredskapsdepartementet

I saker der UDI anser at vilkårene for opphold etter rundskrivet er oppfylt, fatter UDI vedtak uten å forelegge saken for departementet. UDI skal i henhold til utlendingsloven § 128 fjerde ledd, forberede og forelegge for Justis- og beredskapsdepartementet følgende saker:

Saker hvor UDI er i tvil om vilkårene i dette rundskrivet er oppfylt, eller saker der UDI innstiller på å avslå innreisetillatelse og/eller oppholdstillatelse i Norge.

Saker hvor det foreligger opplysninger som kan indikere at saken berører hensyn til grunnleggende nasjonale interesser som nevnt i GI-04/2013 punkt 5.

Saker som angår personer oppført på EUs liste over personer, organisasjoner og enheter som omfattes av EUs felles holdning om tiltak mot terrorisme (”EUs terrorliste”), eller FNs reiserestriksjoner.

8. Avslutning

Denne spesialordningen for tolker som har vært i operativ tjeneste for norske styrker/politi i Afghanistan, vil vare til departementet opphever dette rundskrivet.

Ved avslutningen av spesialordningen vil departementet i en egen bestilling be UDI om rapportering om antall saker, resultat og status.

 

 

Siri Johnsen (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef

                                                                              Siw Skjold Lexau
                                                                              avdelingsdirektør

 

 

Kopi:
Forsvarsdepartementet
Utenriksdepartementet