GI-09/2012 – INSTRUKS OM VURDERING AV UTLENDINGSLOVEN § 28 FØRSTE LEDD BOKSTAV A OG § 73 I ASYLSAKER OG VED RETUR TIL ERITREA

Utlendingsdirektoratet

 

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

GI-09/2012

201202729/UMV

20.08.2012

 

GI-09/2012 – INSTRUKS OM VURDERING AV UTLENDINGSLOVEN § 28 FØRSTE LEDD BOKSTAV A OG § 73 I ASYLSAKER OG VED RETUR TIL ERITREA

1. Innledning
Justisdepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolking, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

UDI har i brev av 22. mars 2012 foreslått at praksis endres når det gjelder vurderingen av retten til beskyttelse og vern mot utsendelse for eritreiske asylsøkere i, eller som nærmer seg, nasjonaltjenestepliktig alder og som har reist ulovlig ut av landet. Videre har UDI foreslått et unntak fra kravet til anmerkning om bortvisning og utvisning i reisedokumenter for borgere av Eritrea.

2. Dagens praksis
UDIs praksis i dag er at søkere eldre enn 15 år som har reist ut av Eritrea uten utreisetillatelse, kan bli ansett som unndragere fra nasjonaltjenesten og derfor vurderes å risikere alvorlige straffereaksjoner ved retur. UDI har også lagt til grunn at personer i tjenestepliktig alder som ikke har mottatt en innkalling kan oppfattes som unndragere. Mødre, personer som av familiære, helsemessige eller av andre grunner er unntatt fra tjeneste, mindreårige, søkere som aldri har vært i Eritrea, søkere som har vært i tjenestepliktig alder over en betydelig periode og som ikke har blitt innkalt eller innrullert eller søkere som er blitt dimittert anses per i dag som utgangspunkt ikke å ha et beskyttelsesbehov knyttet til unndratt nasjonaltjeneste. UDI foretar imidlertid alltid en individuell vurdering av om det i den konkrete sak foreligger et beskyttelsesbehov. Asylsøknader der eneste anførsel er ulovlig utreise avslås.

3. UDIs forslag til ny praksis
Med bakgrunn i UNEs stornemndvedtak fra desember 2011 i en Eritreasak og i samsvar med UDIs nye vurderinger av tilgjengelig landinformasjon om Eritrea, foreslår UDI følgende ny praksis:
Risikovurdering for personer i eller som nærmer seg nasjonaltjenestepliktig alder
UDI legger til grunn at alle eritreiske statsborgere som har reist ulovlig ut av Eritrea, og som var mellom 8-47/57 (kvinner/menn) år på utreisetidspunktet, kan bli ansett som unndragere eller desertører av eritreiske myndigheter. Det er den ulovlige utreisen som er avgjørende for vurderingen av hva eritreiske asylsøkere risikerer ved retur.

Personer som er i, eller nærmer seg, tjenestepliktig alder må sannsynliggjøre at de har reist ut av landet ulovlig for å kunne anses for å ha unndratt seg nasjonaltjeneste.

UDI legger til grunn at det svært sjeldent gis formelt fritak fra plikten til å gjennomføre nasjonaltjeneste, og at i den grad det skjer, er det stor grad av vilkårlighet i utstedelse av slike fritak. Eventuelle fritak kan derfor ikke med sikkerhet knyttes til en bestemt definert kategori av personer, og det kan ikke forutsettes at personer i tjenestepliktig alder er fritatt nasjonaltjeneste i kraft av deres kjønn, sivilstatus, livssituasjon osv. Av dette følger det at det ikke er noen forhåndsdefinerte kategorier av personer i tjenestepliktig alder som det er rimelig å anta at eritreiske myndigheter ikke vil anse som unndragere dersom de reiser ut av landet uten utreisetillatelse.

UDI skal vurdere i hver enkelt sak om det foreligger spesielle opplysninger som tilsier at søkeren av individuelle årsaker ikke vil bli ansett som unndrager eller desertør ved retur til Eritrea. Dette vil i hovedsak gjelde personer som har reist lovlig ut av landet.

Enslige mindreårige asylsøkere
Mindreårige som nærmer seg militærpliktig alder og reiser ulovlig ut av landet kan risikere forfølgelse ved retur til Eritrea. I følge Landinfos kilder vil eritreiske myndigheter sjelden utstede pass/utreisetillatelser til mindreårige i aldersgruppen 13-17 år da de nærmer seg militærpliktig alder. Ifølge nye ekspertuttalelser, ligger den øvrige grensen for utstedelse av utreisetillatelser på 7 år. Ifølge andre kilder har myndighetene nektet å utstede utreisetillatelse til barn helt ned i 5 år.

På bakgrunn av rapporter og det usikre kildegrunnlaget konkluderer UDI med at det er vanskelig for barn over 8 år å få utreisetillatelse. UDI anser som utgangspunkt at mindreårige som var eldre enn 8 år da de reiste ulovlig ut av landet, kan bli ansett som unndragere fra nasjonaltjenesten ved retur. Det er søkerens alder ved utreise fra Eritrea som er av betydning. Søkeren må være i stand til å redegjøre for den ulovlige utreisen.
Unntak fra anmerkning i reisedokument i forbindelse med bortvisning eller utvisning
Det følger av utlendingsforskriften § 14-5 første ledd, jf. § 5-4 annet ledd, at anmerking i passet eller annet reisedokument kan unntas, dersom det er grunn til å anta at dette kan utsette innehaveren av reisedokumentet for straff eller andre sanksjoner i hjemlandet eller i det landet vedkommende bortvises eller utvises til, eller det for øvrig synes urimelig overfor utlendingen.

Direktoratet er kjent med at eritreiske borgere kan risikere straff eller alvorlige reaksjoner i hjemlandet, fordi de anses å bidra til å sverte Eritreas omdømme ved å være bortvist eller utvist fra et annet land. Vedtak om bortvisning eller utvisning av eritreiske borgere skal derfor ikke anmerkes i utlendingens pass eller reisedokument.

4. Instruks

Departementet viser til at det i alle asylsaker skal foretas en konkret og individuell vurdering av den enkelte søkers beskyttelsesbehov. Vurderingen skal basere seg på søkerens individuelle forhold og anførsler, sammenholdt med den til enhver tid foreliggende landinformasjon. Kravet til en konkret og individuell vurdering tilsier at det ikke uten videre kan legges til grunn at alle som reiser ulovlig ut av Eritrea mens de er i, eller nærmer seg, militærtjenestepliktig alder, har en velgrunnet frykt for forfølgelse.

Ved vurderingen av om søkeren har en velbegrunnet frykt for forfølgelse skal forhold knyttet til nasjonaltjenestepliktig status, kjønn, sivilstatus, livssituasjon mv. fortsatt være relevante momenter ved vurderingen, også der søkerne har reist ulovlig ut av landet.

Det må videre foretas en konkret og individuell vurdering av hvorvidt barn som var 8 år eller eldre da de reiste ulovlig ut av Eritrea, kan bli ansett som unndragere fra nasjonaltjenesten ved retur og derfor bli møtt med reaksjoner som kan anses som forfølgelse.

Departementet samtykker til at UDI kan gjøre unntak fra kravet til anmerkning av bortvisning og utvisning i reisedokumentene til eritreiske borgere etter utlendingsforskriften § 5-4 annet ledd.

 

Med hilsen

 

Thor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                      Birgitte Ege
                                                                      avdelingsdirektør

 

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet
NOAS