Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

GI-09/2018 Instruks om overføring av asylsøkere – Norges bistand til Malta i forbindelse med båten MV Lifeline

1. Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet viser til departements alminnelige instruksjonsadgang samt lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her, utlendingsloven §§ 76 og 128 annet ledd. Instruksen gjelder iverksetting og gjennomføring av Norges frivillige bidrag til Malta ifm. med håndtering av personer på båten MV Lifeline, og anvendelse av utlendingsloven § 126 fjerde ledd i denne sammenheng.

2. Bakgrunn

27. juni 2018 mottok Norge en anmodning fra Malta om å bistå ifm. håndteringen av MV Lifeline. Det er besluttet at Norge skal ta imot inntil 15 asylsøkere som en frivillig bistand til Malta og et bidrag til felles europeiske løsninger på migrasjonsfeltet, i tråd med regjeringens europapolitikk.

Frankrike, Luxemburg, Irland, Nederland, Portugal, Italia og Belgia har i likhet med Norge sagt seg villig til å ta imot personer. Disse landene skal ha plukket ut sine kandidater, og det er derfor sannsynlig at deler av gruppen som er igjen består av personer som i realiteten ikke har beskyttelsesbehov. Migrantene skal være informert av maltesiske myndigheter om at ordningen er frivillig for den enkelte, og at søkere som ikke ønsker overføring, vil gå inn i det maltesiske asylsystemet. Søkerne er også informert om at, dersom man aksepterer å bli overført, vil asylsaksbehandlingen og vedtaksfattingen finne sted etter overføring, og at en overføring og påfølgende saksbehandling vil kunne ende med avslag på asylsøknaden og påfølgende plikt til å returnere.

3. Administrative konsekvenser

For å iverksette og gjennomføre Norges frivillige bidrag må Utlendingsdirektoratet (UDI) og Politiets Utlendingsenhet (PU) sende en delegasjon til Malta for utvelgelse av kandidater innen 6. august. Utvelgelse av kandidater foretas i henhold til nedenstående instruks.

Dette er en uforutsett oppgave som det ikke er budsjettert konkret for i 2018-budsjettet. Dersom PU og UDI ser at utgiftene ikke kan dekkes innenfor gjeldende budsjetter uten at andre oppgaver må nedprioriteres, ber vi om at dette fremmes som en egen og samordnet sak til departementet i innspill til nysalderingen av budsjettet for 2018 (se egne frister).

4. Instruks

 • UDI og PU skal velge ut, og overføre til Norge for søknadsbehandling, inntil 15 asylsøkere forutsatt at det finnes kandidater innenfor følgende to kategorier (i prioritert rekkefølge):
  • søkere som med stor sannsynlighet kan anerkjennes som flyktning, eller som med stor sannsynlighet kan gis opphold fordi det foreligger sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket
  • søkere uten antatt beskyttelsesbehov som det vil være mulig å returnere etter et avslag.
 • Personer uten antatt beskyttelsesbehov fra land som det erfaringsmessig er utfordrende å returnere til, skal ikke overføres til Norge. Sentralt i en slik vurdering vil være graden av tvil om søkeren faktisk er borger av landet vedkommende anfører å tilhøre. Det vil i den forbindelse være relevant å se hen til bl.a. om overføring til Norge vil kunne påføre norske myndigheter omfattende verifiseringsarbeid.
 • UDI og PU bes sammen intervjue aktuelle kandidater, og det er en forutsetning for overføring til Norge at vedkommende lar seg registrere som asylsøker (dvs. ønsker å søke om asyl).
 • UDI skal foreta forhåndsvurdering av beskyttelsesbehov, innenfor gitte rammer.
 • PU skal registrere aktuelle kandidater, foreta identitets- og sikkerhetsvurderinger, vurdere retur og besørge transport fra Malta til Norge og Ankomstsenter Østfold.
 • All nødvendig saksbehandling, herunder fullverdige sikkerhetsvurderinger og vedtaksfatting, som foretas etter ankomst til Norge skal skje i henhold til alminnelig regelverk for vurdering av beskyttelsesbehov, jf. utl. § 28.
 • Utlendingsloven § 126 fjerde ledd skal benyttes for å gi innreisevisum til asylsøkere som skal overføres til Norge.
 • UDI og PU skal holde departementet orientert om progresjonen i arbeidet. Dette innebærer at departementet må holdes informert om det totale antall søkere som ligger an til å bli overført til Norge, og fordelingen mellom de to kategoriene, før utvelgelsen er endelig og før delegasjonens hjemreise fra Malta.

 

Med hilsen


Siri Johnsen (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef
                                                                                 Siw S. Lexau
                                                                                 avdelingsdirektør