Instruks om å utsette iverksettingen av vedtak

Justis- og beredskapsdepartementet viser til departementets adgang til å instruere om å utsette iverksettingen av en bestemt type vedtak som innebærer at utlendingen må forlate riket, i påvente av endringer i lov eller forskrift, jf. utlendingsloven § 90 tiende ledd fjerde punktum. 

Departementet viser videre til at Stortinget i dag har bedt Regjeringen om at «alle saker med vedtak fra og med 1. oktober 2016 og frem til i dag, som gjelder enslige mindreårige asylsøkere som er henvist til internflukt og som har fått midlertidig opphold, blir vurdert på nytt». Stortinget har også bedt Regjeringen sørge for at de aktuelle vedtakene «ikke effektueres før sakene er behandlet på nytt». 

Departementet instruerer med dette Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda om inntil videre å utsette iverksettingen av følgende type vedtak som innebærer at utlendingen må forlate riket: 

  • utlendingen har hatt en begrenset oppholdstillatelse i medhold av utlendingsforskriften § 8-8,
  • utlendingen er i vedtaket henvist til internflukt, jf. utlendingsloven § 28 femte ledd, og
  • vedtaket er fattet 1. oktober 2016 eller senere. 

Instruksen trer i kraft straks.  

Med hilsen 
Nina E. D. Mørk (e.f.)
avdelingsdirektør 

Kaja Kolvig
seniorrådgiver

Kopi: 
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet