GI-20/2021 – Instruks om innkvartering av afghanske borgere som har blitt eller blir evakuert fra Afghanistan som følge av pågående evakueringsoperasjoner til Norge

Justis- og beredskapsdepartementet viser til departementets alminnelige instruksjonsadgang samt lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven, utl.) § 76, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolking, skjønnsutøvelse og prioritering av saker. Departementet viser også til GI-12/2021 - Instruks om innreiseadgang til afghanske borgere som trenger innreisetillatelse i forbindelse med konsulær bistand til evakuering av norske borgere. Instruksen her erstatter GI-14/2021 – Instruks om innkvartering av afghanske borgere som har blitt evakuert fra Afghanistan i forbindelse med konsulær bistand til evakuering av norske borgere.

I forbindelse med den akutte situasjonen som har oppstått i Afghanistan, ber departementet UDI om å sørge for innkvartering av afghanske borgere som har blitt eller blir evakuert fra Afghanistan til Norge, herunder overføring til Norge av personer som er evakuert til tredjeland. 

Norske borgere som allerede er innkvartert forbindelse med den akutte situasjonen som har oppstått i Afghanistan, jf. GI-14/2021, skal tilbys innkvartering av UDI frem til de har skaffet seg annen egnet innkvartering. UDI skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer for å sikre at disse beboerne får tilgang til lovpålagte tjenester fra andre sektormyndigheter, herunder rett til innkvartering og stønad til livsopphold, jf. lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Evakuerte som innkvarteres av UDI etter instruksen her skal anses som utlendinger som har søkt om beskyttelse (asylsøkere) etter utlendingsloven § 95 med tilhørende forskrifter, samt etter GI- 13/2017 - Instruks til Utlendingsdirektoratet om innkvartering av asylsøkere, UDI 2008-035 Retningslinjer om ytelser til beboere i asylmottak (pengereglementet), og utlendingsloven § 83a om behandling av personopplysninger.

Instruksen trer i kraft straks. Instruksen erstatter instruks GI-14/2021.

 

Med hilsen

 

Snorre Sæther (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                    Thomas Rolstad
                                                                                    seniorrådgiver