Forsiden

Gjennomgang av kravene i Den europeiske pakt om regions- eller minoritetsspråk del III opp mot lulesamisk, sørsamisk og kvensk

Norske myndigheter sendte i 2021 en erklæring til Europarådet om at Norge ville ta på seg flere forpliktelser etter minoritetsspråkpakten del III for lulesamisk og sørsamisk.

 Avgjørelsen bygget på en gjennomgang daværende Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretok i samarbeid med berørte departementer og etter innspill fra blant annet kvenske og samiske organisasjoner. 

Gjennomgangen viste at nasjonalt regelverk, praksis og tiltak oppfylte et tilstrekkelig antall bestemmelser i minoritetsspråkpakten del III for lulesamisk og sørsamisk, men ikke for kvensk. 

Kommunal- og distriktsdepartementet har gjennomgått detaljene i rapporten på nytt, slik at rapporten er egnet som et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid.

Gjennomgang av kravene i Den europeiske pakt om regions- eller minor(190722).pdf