Gjennomgang av tilskuddsforvaltningen i fylkeskommunene (kapittel 551 post 60 og 61)

PwC har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet foretatt en gjennomgang av forvaltningen i fylkeskommunene av kapittel 551 post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling og kapittel 551 post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift.

PricewaterhouseCoopers AS (PwC) har på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) foretatt en gjennomgang av forvaltningen i fylkeskommunene av kapittel 551, post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling og kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift.

Gjennomgangen har gitt svar på hva som fungerer godt og hva som fungerer mindre godt i tilskuddsforvaltningen hos fylkeskommunene samt synliggjort  ev. hvor og hvorfor det skjer feil i forvaltningen av midlene. På bakgrunn av dette har vi fått avdekket behov for klargjøring og/eller videreutvikling av systemer, retningslinjer, rutiner og ansvarsdeling.

Hovedfunn:                                                            

  • Fylkeskommunene er gode på saksbehandling. Det er avdekket få brudd på retningslinjene.
  • Svært få fylkeskommuner gjennomfører regelmessige risikovurderinger av forvaltningen.
  • Fylkeskommunene følger i liten grad opp retningslinjene der midler er delegert til programmer og andre aktører.
  • KRDs retningslinjer er lite kjent.

Oppdraget har vært todelt:

  • Del I ser på systemene for tilskuddsforvaltning og belyser hvordan kontrollen i fylkeskommunene fungerer.
  • Del II går inn i konkrete prosjekt/enkelttilskudd og vurderer hvorvidt fylkeskommunene følger retningslinjene for posten.

Metodisk er gjennomgangen delt i tre deler: survey til alle fylkeskommunene (egenevaluering), dybdeintervju i tre fylkeskommuner (case) og saksmappegjennomgang i de samme tre fylkeskommunene (Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Finnmark). Gjennomgangen gjelder 2009.