Henvendelse om gjeldsordningsloven

Brevdato: 23.06.2017

Henvendelse om gjeldsordningsloven


Vi viser til brev 7. juni 2017 med spørsmål om innsatte i Norgerhaven kan søke om gjeldsordning i Norge etter gjeldsordningsloven. Det vises til at det er et vilkår etter dagens regelverk at de som søker om gjeldsordning, må oppholde seg i Norge.

Gjeldsordningsloven stiller krav om at søknad om gjeldsforhandling skal leveres til namsmannen der skyldneren bor, jf. gjeldsordningsloven § 2-1 første ledd. Av dette antas å følge at en skyldner bosatt utenfor Norge, ikke kan få åpnet gjeldsforhandling, se Prp. 155 L (2012-2013) side 31. Det ble åpnet for gjeldsordningssøknader fra utlandet ved nytt fjerde ledd i gjeldsordningsloven § 1-4 ved lov 14. mai 2014 nr. 17. Lovendringen er ikke satt i kraft. I merknaden til endringen er det uttalt følgende om hva som skal til for å anses bosatt i utlandet etter gjeldsordningsloven (Prp. 155 L (2012-2013) side 82):

«Hvorvidt skyldneren skal anses bosatt i utlandet i forhold til gjeldsordningsloven må i tvilstilfelle avgjøres av namsmannen. Det sentrale vilkåret vil være at skyldneren har sin faste bopel og sitt faste oppholdssted utenfor Norges grenser. Folkeregistrering, skatte- eller trygdemessig bopel vil være momenter i denne vurderingen.»

Når det gjelder innsatte i Norgerhaven, følger det av lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) § 1 a annet ledd at domfelte som gjennomfører straff i en annen stat som Norge har inngått avtale med, jf. bestemmelsens første ledd, er å anse som innsatt i fengsel i Norge og skal ha de rettigheter og plikter som følger av dette. Det er presisert i forarbeidene at domfelte ikke skal miste sine rettigheter og plikter etter straffegjennomføringsloven eller annen lovgivning, selv om straffegjennomføringen finner sted i en annen stat som Norge har inngått avtale med, jf. Prp. 92 LS (2014-2015) side 40.

Dette innebærer etter vårt syn at innsatte i Norgerhaven kan søke om gjeldsordning på lik linje med innsatte i fengsler som ligger i Norge.