Høring - Forslag til forskrift om investeringstilskudd til trygghetsboliger fra Husbanken

Helse- og omsorgsdepartementet sender nå på høring forslag om å gjennomføre en pilot med investeringstilskudd til trygghetsboliger fra Husbanken. Ordningen foreslås fastsatt som en forskrift.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.08.2021

Vår ref.: 21/2736

209 av landets 356 kommuner ligger i sentralitetsklasse 5 og 6. Oversikt over hvilke kommuner dette er finnes på SSBs hjemmesider.

Bakgrunn
Den demografiske utviklingen med en stadig økende levealder og en høyere andel eldre, krever at en legger bedre til rette for bærekraftige løsninger og at tiltak settes inn tidligere i omsorgsforløpet/-trappa, slik at personer med et begynnende tjenestebehov kommer tidlig inn i tilrettelagte boliger. En trygghetsbolig er en selvstendig husholdning, som gir en god ramme for å leve et selvhjulpent liv, samtidig som en gjennom felles oppholdsarealer og trygghetsvert gis sosiale og fysiske tilbud.

Regjeringen har i Granavolden-plattformen fremhevet behovet for utbygging av trygghetsboliger, som en type bolig som mangler i dagens omsorgstrapp. Videre har Stortinget i anmodningsvedtak 33 (20. november 2018) bedt regjeringen «om å utrede en endring i Husbankens tilskuddsordning til heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger, slik at tilskuddsordningene også kan inkludere trygghetsboliger uten heldøgns omsorg».

Om høringsforslaget
Forskriften gjelder for kommuner og borettslag til fremskaffelse av trygghetsboliger i distriktene. Målgruppen er personer fra og med 65 år, som på grunn av uegnet bolig eller boligsituasjon ikke kan bo i eksisterende bolig. Nedre aldersgrense gjelder i de tilfeller minst ett av medlemmene i husstanden har fylt 65 år.

Behovet for denne typen boliger vurderes som størst i distriktskommuner og det foreslås at ordningen avgrenses til distriktskommuner i sentralitetsklasse 5 og 6 (SSBs sentralitetsindeks). Og videre at det ikke eksisterer eller bygges denne typen boliger i kommunene i det ordinære markedet.

Høringssvar
Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

Frist for å avgi høringsuttalelse er tirsdag 18. august 2021.

Med hilsen


Kristin Løkke (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                Sandro Moe Melgalvis
                                                                                seniorrådgiver

Departementene

Sametinget

Landets statsforvaltere

Landets kommuner

Landets fylkeskommuner

Helseforetakene

KS

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Husbanken

Statens helsetilsyn

Landets pasient- og brukerombud

Eldreombudet

Regjeringsadvokaten

By- og regionforskningsinstituttet Nibr ved OsloMet

Design og arkitektur Norge (DOGA)

Distriktssenteret

Forbrukerrådet

Landets sentre for omsorgsforskning (Senter for omsorgsforskning Midt-Norge, -Nord-Norge, -Sør, -Vest, -Øst)

Landets universiteter og høgskoler

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Norsk selskap for aldersforskning

RO-Ressurssenteret for omstilling i kommunen

Rådet for et aldersvennlig Norge

SIFO (Statens institutt for forbruksforskning)

Sintef

Velferdsforskningsinstituttet Nova ved OsloMet

De kommunale eldrerådene /ved landets kommuner

De fylkeskommunale eldrerådene /ved landets fylkeskommuner

FFO - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Hørselshemmedes Landsforbund

Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd (KBL)

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Handikapforbund (NHF)

Norges Røde Kors

Norsk forening for slagrammede

Norsk pasientforening

Norsk revmatikerforbund

Norske kvinners sanitetsforening

Pensjonistforbundet

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret

SAFO Samarbeidsrådet for funksjonshemmedes organisasjoner

Senior Norge

Seniornett Norge

Verdighetssenteret

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Asker og Bærum Boligbyggelag

USBL

OBOS

Blå Kors

Frelsesarmeen

Kirkens bymisjon

Advokatforeningen

Akademikerne (inkl. Legeforeningen, Psykologforeningen, Tekna)

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Fellesorganisasjonen (FO)

Hovedorganisasjonen Virke

LO (inkl. Fagforbundet)

NHO

Norske Arkitekters landsforbund (NAL)

Unio (Sykepleierforbundet, Fysio)

YS