Høring - Antakelse av faste forsvarere - overføring av oppgave fra Justisdepartementet til et annet organ

Frist: 01.09.2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2004

Vår ref.: 04/4056 A-AK ALH

1. Innledning

Oppgaven med å anta faste forsvarere tilligger i dag Justisdepartementet. Hjemmel for oppgaven er straffeprosessloven § 101 og forskrift av 8. juli 1954 nr 3 pkt VII nr 1.

I dette høringsbrevet foreslår Justisdepartementet at oppgaven med å anta faste forsvarere overføres fra Justisdepartementet til et annet organ. Det foreslås også at det innføres en åremålsperiode for vervet.

2. Bakgrunnen for forslaget om overføring av oppgaven fra Justisdepartementet til et annet organ og innføring av en åremålsordning

Kunngjøring av ledige verv som faste forsvarere skal utføres av den enkelte tingrett, og søknadene sendes denne domstol. Embetsleder ved domstolen avgir skriftlig uttalelse til førstelagmannen i vedkommende lagmannsrett, som deretter avgir innstilling til Justisdepartementet. Deretter vurderer Justisdepartementet om innstillingen er velbegrunnet og akseptabel. Justisdepartementet antar så den faste forsvarer ved enkeltvedtak. Til slutt underrettes berørte parter om antakelsen.

Å legge oppgaven til et organ utenfor Justisdepartementet er i samsvar med ønsket om at detaljoppgaver og enkeltsaksoppgaver i størst mulig utstrekning ikke lenger skal tilligge Justisdepartementet. Departementet er på denne bakgrunn av den oppfatning at oppgaven med å anta faste forsvarere bør legges til et annet organ enn Justisdepartementet.

Når en advokat er antatt som fast forsvarer, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder. En fast forsvarer plikter å fratre sitt verv ved første månedsskifte etter at vedkommende har fylt 70 år.

Innføring av en åremålsordning vil sikre at et større antall advokater får anledning til å virke som faste forsvarere. En åremålsordning vil også innebære et skjerpet krav til faste forsvarere.

3. Hvilket organ bør tillegges oppgaven med å anta faste forsvarere?

Har ikke siktede valgt forsvarer, oppnevnes en av de faste forsvarere av retten. Ordningen med faste forsvarere er følgelig tett knyttet til domstolenes arbeid. Domstolsadministrasjonen er det organ som til enhver tid har oversikt over domstolenes virke.

Selv om antakelse av faste forsvarere ikke er av samme karakter som behandling av klager på dommere etc., er det viktig å velge et organ med stor legitimitet og gjennomslagskraft i forhold til domstolene. Ved endringer i rettskretsers geografiske område, vil Domstolsadministrasjonen være sterkt involvert. Domstolsadministrasjonen har derfor gode forutsetninger for å foreta de nødvendige justeringer endringer i rettskretser medfører for faste forsvarere i slike rettskretser.

Domstolsadministrasjonen har også vist interesse for å overta oppgaven fra Justisdepartementet. Departementet antar etter dette at Domstolsadministrasjonen vil kunne ivareta oppgaven på en tilfredsstillende måte.

Departementet er av den oppfatning at dette er en oppgave som naturlig faller inn under Domstolsadministrasjonens virksomhet.

4. Åremålsordning

Faste forsvarere for Høyesterett antas på åremål for åtte år, uten adgang til gjenoppnevning, jf. forskrift av 8. juli 1954 nr 3 pkt. VII nr. 1. Begrunnelsen for dette er at Høyesterett behandler færre straffesaker enn tidligere. Det er derfor viktig at de faste forsvarere har god og oppdatert kjennskap til strafferettspleien fra de to første instansene. En åremålsperiode sikrer at det med visse mellomrom kommer inn nye faste forsvarere som har slik kunnskap.

Faste forsvarere for tingrett og lagmannsrett antas i dag på ubegrenset tid, men må fratre vervet ved oppnådde 70 år. Innføring av en åremålsperiode vil sikre at det kommer inn nye faste forsvarere med jevne mellomrom.

Åremålsordninger er etter hvert blitt relativt vanlige. En åremålsordning med adgang til gjenoppnevning vil etter departementets vurdering blant annet kunne gi disse fordelene:

- Yngre advokater får anledning til å øke sin kompetanse betraktelig, hvilket vil være i klientenes og samfunnets interesse.

- Faste forsvarere som har vist seg uegnet gjenoppnevnes ikke.

- Mulighet for gjenoppnevning innebærer et skjerpet krav til advokaten.

- Det er i klientens interesse at den faste forsvarer med jevne mellomrom må gjennom den kvalitetskontroll en antakelse av offentlig myndighet innebærer.

- En åremålsordning vil gi økt konkurranse mellom advokater om å antas til vervet.

Departementet foreslår at åremålsperioden settes til åtte år, tilsvarende periodens lengde ved Høyesterett. Imidlertid foreslås det at forsvarere for tingrett og lagmannsrett antas på åremål for åtte år med adgang til gjenoppnevning.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser

En åremålsordning vil medføre noe mer administrativt arbeide for domstolene som må utlyse verv hyppigere, og for det organ som skal anta faste forsvarere. En viss utgiftsøkning vil bli fordelt over flere år. Dette er imidlertid ikke mer enn at det må kunne løses innenfor dagens budsjettrammer.

6. Forslag til endringer i straffeprosessloven § 101 ogforskrift av 8. juli 1954 nr 3 pkt VII nr 1

Lov 22. mai nr. 25 1981 om rettergangsmåten i straffesaker § 101 foreslås endret slik:

Domstolsadministrasjonen antar et tilstrekkelig antall advokater til å gjøre tjeneste som faste offentlige forsvarere. Faste forsvarere for Høyesterett må ha rett til å føre saker for Høyesterett.

Forskrift av 8. juli 1954 nr 3 pkt VII nr 1 foreslås endret slik:

Justisdepartementet og Domstolsadministrasjonen bemyndiges til å anta henholdsvis aktorer etter straffeprosessloven § 77 og forsvarere etter straffeprosessloven § 101 ved samtlige domstoler og til å oppsi disse. Den gjensidige oppsigelsesfristen er 3 måneder. Forsvarere antas på åremål for åtte år med adgang til gjenoppnevning. Forsvarere for Høyesterett kan ikke gjenoppnevnes.


Høringsuttalelser sendes pr. post og som e-post til følgende adresse: postmottak@jd.dep.no. Departementet ber om at høringsbrevet forelegges eventuelle underliggende organer og organisasjoner som ikke er oppført på høringslisten. Høringbrevet er også lagt ut på www.odin.no.

Fristen for høringsuttalelser er 1. september 2004.

Med hilsen

Wenche L. Kverneland
avdelingsdirektør

 

Anne-Line Hovland
seniorrådgiver

Advokatbevillingsnemnden
Disiplinærnemnden for advokater
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Agder politidistrikt
Bergen politidistrikt
Politidirektoratet
Riksadvokaten
Statsadvokatene
Sør-Trøndelag politidistrikt
Troms politidistrikt

Den norske Advokatforening
Den norske dommerforening
Forsvarergruppen av 1977
Norges Juristforbund

Departementene
Domstolsadministrasjonen
Forbrukerrådet
Justissekretariatene
Konkurransetilsynet

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene