Høring - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Bestemmelsen inneholder definisjon av habilitering og rehabilitering.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.11.2017

Vår ref.: 17/3709

 

Høringsbrev - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Bestemmelsen inneholder definisjon av habilitering og rehabilitering.

Tiltaket er en oppfølging av Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019. Formålet med forslaget er å forsterke brukerperspektivet i tråd med målet om pasientens helsetjeneste, ved å tydeliggjøre i definisjonen at det er pasienten og brukerens mål for eget liv som skal legges til grunn ved utformingen av habilitering- og rehabiliteringstilbudet. I tillegg skal definisjonen fange opp at habilitering og rehabilitering er prosesser som både kan være tidsavgrenset og av livslang varighet og at behovet for tverrfaglig samarbeid og koordinering kan variere over tid i et forløp.

Departementet har innført en løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endring-av-forskrift-om-habilitering-og-rehabilitering-individuell-plan-og-koordinator--3.-definisjon-av-habilitering-og-rehabilitering/id2569861/  Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator §3. Definisjon av habilitering og rehabilitering.

Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Frist for å avgi høringssvar er torsdag 9. november 2017.

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til fagdirektør Kristin Gjellestad tlf 22 24 87 54 eller e-post: krg@hod.dep.no eller Bente Margret Sande tlf 22 24 83 20  eller e-post: bente-margaret.sande@hod.dep.no.

Med hilsen

Petter Øgar (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Kristin Gjellestad

fagdirektør

 

Høringsinstanser

ADHD Norge

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

Autismeforeningen i Norge

Actis

Barneombudet

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

Bedriftsforbundet

Bipolarforeningen

Datatilsynet

Delta

De fylkeskommunale eldrerådene

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske Revisorforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Finans Norge

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forskningsstiftelsen FAFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Frelsesarmeen

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetjenestens Lederforbund

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Hovedorganisasjonen Virke

Hvite Ørn – interesse og brukerorganisasjon for psykisk helse

Innovasjon Norge

Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

Kirkens bymisjon

Kommunal landspensjonskasse

Konkurransetilsynet

Kreftforeningen

Kriminalomsorgsdirektoratet

KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høgskoler (m/helsefaglig utdanning)

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets private sykehus

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsforeningen we shall overcome

LAR Nett Norge

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Legeforeningen

Mental Helse Norge

Mental Helse Ungdom

MIRA-senteret

NAPHA

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nettverket for private helsevirksomheter

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges kommunerevisorforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk forbund for utviklingshemmede

Norsk forening for psykisk helsearbeid

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Helse- og velferdsforum

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Lymfødemforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Pensjonistforbund

Norsk psykiatrisk forening

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)

Norsk Psykologforening

Norsk rådmannsforum

Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Opus Systemer AS

Organisasjonen Voksne for Barn

Parat

Parat Helse

Pasientskadenemnda

Personvernnemnda

Praksiseierforeningen

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forening

Pårørendealliansen

Regjeringsadvokaten

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Riksrevisjonen

ROS (rådgivning om spiseforstyrrelser)

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO

Sametinget

Senter for medisinsk etikk

SINTEF Helse

SPEKTER

Spiseforstyrrelsesforeningen

Skattedirektoratet

Spilleavhengige i Norge

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK)

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens pensjonskasse

Statens seniorråd

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sysselmannen på Svalbard

Stiftelsen Fransiskushjelpen

Stiftelsen iOmsorg

Unio

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Virke

KS Bedrift

Spekter

NHO Service