Høring - endring av forskrift om samvær med tilsyn etter barneloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.11.2013

Vår ref.:

Høringsbrev

Arbeidsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Utenriksdepartementet

Kommunene

Longyarbyens lokalstyre

Adferdssenteret

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barneombudet
Barnesakkyndig kommisjon
Datatilsynet
Domstolsadministrasjonen
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold

Diakonhjemmet høgskole
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Lagmannsrettene

Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for folkehelsen

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Politidirektoratet
Regionale ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – RKBU Nord
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - RKBU Vest
RBUP Helse Sør-øst
RBUP Helse Nord
RBUP Helse Vest
RBUP Helse Midt-Norge
Sametinget 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo
Sentraladministrasjonen for fylkesnemndene
Sivilombudsmannen

Statens helsetilsyn
Sysselmannen på Svalbard
Tingrettene

Universitetet i Agder 
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø

Alternativ til vold

Aleneforeldreforeningen

Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barnejuridisk Forum
Den norsk Legeforening
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Foreningen 2 foreldre
Forum for Barnekonvensjonen
Forum for menn og omsorg
Frelsesarmeens barne- og familievern
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Institutt for samfunnsforskning
Juridisk Rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Tromsø
Kirkens bymisjon, Myrsnipa
Kirkens Familievern
Kommunesektorens Organisasjon (KS)

Krisesentersekretariatet
KUN Senter for kunnskap og likestilling
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsgruppen av helsesøstre, Norges Sykepleierforbund

Landsorganisasjonen (LO)

Likestillingssenteret

MIRA- ressurssenter for flyktninge- og innvandrerkvinner  (MIRA-senteret)

NOBO – norsk barnevernlederorganisasjon
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norsk Krisesenterforbund

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Psykologforening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

OMOD- Organisasjon mot offentlig diskrimineering

Redd Barna
Reform – ressurssenter for menn
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Senter for likestilling, Universitet i Agder

Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for taperne
Stine Sofies stiftelse

UNICEF-komiteen i Norge
Voksne for Barn
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)