Høring - endring i Forskrift 19. oktober 2018 nr 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i Forskrift 19. oktober 2018 nr. 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.02.2020

Vår ref.: 19/4272

Høringsbrev - endring i Forskrift 19. oktober 2018 nr. 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Et sentralt mål for regjeringen er å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet til barn, unge og deres familier. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en viktig tjeneste fordi den når ut til nesten alle barn og unge og deres familier, og er derfor i en særskilt posisjon med tanke på tidlig avdekking, forebygging, behandling og oppfølging.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i Forskrift 19. oktober 2018 nr. 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Departementet foreslår å inkludere i forskriften § 1 om formål at "Forskriften skal også bidra til at helsestasjons- og skole­helsetjenesten kan gi nødvendig behandling og oppfølging for lettere psykiske og somatiske tilstander".

Departementet vil tydeliggjøre at kommunen kan velge å tilby behandling og oppfølging for lettere psykiske og somatiske tilstander ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette er også en tydeliggjøring av at denne tjenesten allerede i dag yter enklere under­søkelser/kartlegginger og behandling på en rekke områder, blant annet for problemstil­linger innen psykisk- og seksuell helse.

Det er særlig tre forhold som har vært viktige i dette arbeidet; for det første opplever barn og unge i mange tilfeller et manglende eller vanskelig tilgjengelig lavterskel helsetilbud for behandling og oppfølging av lettere psykiske og somatiske tilstander. Dette inkluderer også rus- og voldsproblematikk. For det andre opplever barn, unge og familier med barn med sammensatte utfordringer i mange tilfeller mangelfull oppfølging og koordinering av tjenester. For det tredje tilbringer barn og unge store deler av oppveksten sin på skolen, og tilknytningen til skolemiljøet er særlig viktig for barn og unge med psykiske tilstander.

Gjeldende regelverk for forsvarlige tjenester ligger fast. Helsepersonell ved tjenesten skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

Departementet understreker viktigheten av at personellet er seg bevist dette, og at det henviser videre dersom det er behov for helsehjelp utover egne kvalifikasjoner.

Vi ber om at høringsuttalelsene avgis digitalt på våre nettsider. Høringinstansene kan registrere seg, mellomlagre uttalelsen og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringsuttalelse uten å registrere seg.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endring-i-forskrift-19.-oktober-2018-nr-1584-om-kommunens-helsefremmende-og-forebyggende-arbeid-i-helsestasjon-og-skolehelsetjenesten/id2678234/

 

Høringsfristen settes til 20.2.2020.

Med hilsen

 

Maren Skaset (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Ragnhild Røhme Fjærtoft

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Actis

ADHD Norge

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem Autismeforeningen i Norge

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

Bedriftsforbundet

Barneombudet

Bipolarforeningen

Datatilsynet Delta

De fylkeskommunale eldrerådene

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske jordmorforening

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Direktoratet for e-helse

Den norske legeforening

Den norske Revisorforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Finans Norge

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Forskningsstiftelsen FAFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Frelsesarmeen

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetjenestens Lederforbund

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Hovedorganisasjonen Virke

Helsedirektoratet

Hvite Ørn – interesse og brukerorganisasjon for psykisk helse

Innovasjon Norge

Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

Kirkens bymisjon

Kommunal landspensjonskasse

Konkurransetilsynet

Kreftforeningen

Kriminalomsorgsdirektoratet

KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

KS Bedrift

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høgskoler (m/helsefaglig utdanning)

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets private sykehus

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsforeningen we shall overcome

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet 

Longyearbyen lokalstyre

Mental Helse Norge

Mental Helse Ungdom MIRA-senteret

MIRA-Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt Kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI)

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nettverket for private helsevirksomheter

NHO Service

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges kommunerevisorforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk forbund for utviklingshemmede

Norsk forening for psykisk helsearbeid

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)

Norsk Psykologforening

Norsk Helse- og velferdsforum

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Lymfødemforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 

Norsk psykiatrisk forening

Norsk rådmannsforum

Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

Opus Systemer AS

Organisasjonen Voksne for Barn

Parat

Parat Helse

Pensjonistforbundet

Personvernnemnda

Praksiseierforeningen

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forening

Pro-lar Nett

Pårørendealliansen

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) Riksrevisjonen

Regjeringsadvokaten

ROS (rådgivning om spiseforstyrrelser) Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO Sametinget

Sekretariatet for konfliktrådene v/Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

Senter for medisinsk etikk SINTEF

Helse SPEKTER

Spiseforstyrrelsesforeningen Skattedirektoratet Spilleavhengige i Norge

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) 

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens pensjonskasse

Statens seniorråd

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Stiftelsen Fransiskushjelpen

Stiftelsen iOmsorg

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sysselmannen på Svalbard

Unio Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund