Høring - endringer i politiregisterloven og politiregisterforskriften - implementering av direktiv (EU) 2016/680

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2017

Vår ref.: 16/6645

Vedlagt følger høring om endringer i politiregisterloven og politiregisterforskriften som implementerer direktiv (EU) 2016/680 om beskyttelse av fysiske personer ved behandling av personopplysninger for å forebygge, etterforske, avdekke eller straffeforfølge lovbrudd eller gjennomføring av straffereaksjoner, og om fri utveksling av slike opplysninger og opphevelse av rådets rammebeslutning 2008/977/JIS. 

Direktivet er tilgjengelig i dansk versjon her: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN

I høringsnotatet foreslås det i tillegg enkelte mindre endringer som ikke har direkte sammenheng med direktivet.

Det bes om eventuelle merknader til lovendringene senest 15. desember 2016.

Det bes om eventuelle merknader til forskriftsendringene senest 1. februar 2017. 

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2518942.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adressatlisten. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med vennlig hilsen
Birgitte Ege
avdelingsdirektør

Nina Helene Norby
rådgiver

 • Departementene

 

 • Datatilsynet
 • DIFI
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Domstoladministrasjonen
 • Forsvarsstaben
 • Helsedirektoratet
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
 • Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kripos
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Politidirektoratet
 • Politihøgskolen
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Riksarkivet
 • Skattedirektoratet
 • Spesialenheten for politisaker
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Statsadvokatembetene
 • Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste
 • (EOS- utvalget)
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Tolldirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • Vegdirektoratet
 • Økokrim

 

 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk Senter
 • Den Norske Advokatforening
 • Den Norske Dommerforening
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • Kommunesektorens organisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Mediebedriftenes landsforening
 • Norges politilederlag
 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)
 • Norsk Senter for Menneskerettigheter
 • OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering)
 • Politiets Fellesforbund
 • Rettspolitisk forening