Høringer

Høring - enpersonutredning om gjeldsforhandlingsreglene i konkursloven

Utredningen inneholder en gjennomgang av de norske gjeldsforhandlingsreglene og en vurdering av om disse effektive nok. Det fremmes i utredningen ulike forslag som tar sikte på å forbedre og aktualisere gjeldsforhandlingsinstituttet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2016

Vår ref.: 16/4323

Høring – enpersonutredning om gjeldsforhandlingsreglene i konkursloven


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring Leif Villars-Dahls utredning «Rekonstruksjon i turbulente tider – dynamiske virkemidler ved økonomiske problemer» om gjeldsforhandlingsreglene i konkursloven mv.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsfristen er 1. november 2016.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet, fortrinnsvis per e-post, til lovavdelingen@jd.dep.no.


Med vennlig hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Gunhild Sletmoen
fung. lovådgiver

Departementene


Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Konkursrådet

NAV Innkreving (NAVI)

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sekretariatet for konfliktrådene

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)

Statens lånekasse for utdanning

Statens pensjonskasse

Statsadvokatene

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

ØKOKRIM


Lagmannsrettene

Bergen tingrett

Oslo byfogdembete

Oslo tingrett

Stavanger tingrett

Sør-Trøndelag tingrett

Domstoladministrasjonen


Bedriftsforbundet

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske Revisorforening

Econa

Finans Norge

Finansieringsselskapenes Forening

Finansklagenemnda

Gjeldsoffer-Alliansen GOA

Hovedorganisasjonen Virke

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kreditorforeningene

Landsorganisasjonen i Norge

Norges juristforbund

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norsk senter for menneskerettigheter

Næringslivets Hovedorganisasjon

Rettspolitisk forening

Skatterevisorenes Forening

Virke Inkasso


Handelshøyskolen BI

NHH - Norges Handelshøyskole

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet