Høring - (EU) direktivene 2018/2001 (fornybar energi), 2018/2002 (energieffektivisering) og forordning 2018/1999 (styringssystem)

Ren energipakken (Clean Energy for all Europeans) ble fremmet av Europakommisjonen 30. november 2016

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.02.2019

Vår ref.: 19/62-

Ren energipakken (Clean Energy for all Europeans) ble fremmet av Europakommisjonen 30. november 2016. Dette var et samlet fremlegg med forslag til åtte rettsakter på energiområdet. Forslagene til rettsakter ble i desember 2016 sendt på en samlet høring.

Deler av ren energipakken er nå vedtatt i EU. Energy Performance of Buildings, (EU) 2018/844 ble sendt på høring 5.9.2018. Olje- og energidepartementet sender med dette følgende regelverk på høring:

  • Governance of the Energy Union and Climate Action, Regulation (EU) 2018/1999
  • Promotion of the use of energy from renewable sources, Directive (EU) 2018/2001
  • Energy efficiency, Directive (EU) 2018/2002

Disse direktivene og forordningen ble lagt frem 30. november 2016. Den 11. desember 2018 vedtok EU disse endelig, og de er publisert i Official Journal 21. desember. Se lenker til regelverkene i Official Journal og EØS notatene.

Styringssystemet

Forordningen om et styringssystem for Energiunionen er et nytt regelverk som skal legge til rette for oppnåelse av Energiunionens mål, herunder de energi- og klimapolitiske målene i EU frem mot 2030. I tillegg skal forordningen sikre punktlig, transparent og helhetlig rapportering til FNs klimakonvensjon og Parisavtalen.

Revidert energieffektiviseringsdirektiv

Europakommisjonen fremmet i november 2016 et revidert energieffektiviseringsdirektiv. Det reviderte direktivet fremkommer som tillegg og endringer til det første energieffektiviseringsdirektivet og må leses sammen med denne direktivteksten for å gi et fullstendig bilde av bestemmelsene. EUs første energieffektivitetsdirektiv ble vedtatt i EU i 2012 ( 2012/27/EU). Direktivet var på offentlig høring i Norge i 2012. Regjeringen har bestemt at Energieffektiviseringsdirektiv I skal innlemmes i EØS-avtalen, og direktivet er i formell EØS-prosess og drøftes i EFTA-sammenheng med sikte på innlemmelse i løpet av 2019.

Revidert fornybardirektiv

Europakommisjonen la den november 2016 frem forslag til et revidert direktiv for å fremme bruken av fornybar energi. Direktivet endrer og opphever med virkning fra 1. januar 2021 nåværende fornybardirektiv (2009/28/EF) som ble vedtatt i EU desember 2008 og innlemmet i EØS- avtalen den 19.12.2011. Direktivet har som mål å etablere et felles rammeverk for å fremme fornybare energikilder. Det har skjedd endringer i direktivteksten i de forhandlinger som har pågått i 2017 og 2018.

Høringsfrist

Med henblikk på en god vurdering og en effektiv forberedelse av saken i forestående EØS-prosedyre, anmodes derfor om synspunkter på rettsaktene innen 22. februar 2019.

Departementet ønsker innspill på de enkelte rettsaktene, så vel som synspunkter på helheten og sammenhengen mellom de ulike elementene. Det vil også bli arrangert et innspillsmøte våren 2019.

Dokumenter

 

Med hilsen

 

Andreas Eriksen (e.f)

ekspedisjonsjef                                                        Eli Jensen

                                                                                    avdelingsdirektør

 

 

Dokumenter:

 

Akershus fylkeskommune

Arbeids- og sosialdepartementet

Aust-Agder fylkeskommune

Barne- og likestillingsdepartementet

Boligprodusentenes Forening

Buskerud fylkeskommune

Byggenæringens Landsforening

Den norske Advokatforening

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DistriktsEnergi

EL & IT Forbundet

Elektrofoeningen

Energi Norge

Enova SF

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune - Finnmarkku fylkagielda

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsvarsbygg

Forsvarsdepartementet

Fylkesmannen i Agder

Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Fylkesmannen i Vestland

Hedmark fylkeskommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Hordaland fylkeskommune

Hovedorganisasjonen Virke

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Industri Energi

Justervesenet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kartverket

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konkurransetilsynet

KS - Kommunesektorens organisasjon

KS Bedrift

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Møre og Romsdal fylkeskommune

Naturvernforbundet

NELFO

Nordland fylkeskommune

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bergindustri

Norsk Bioenergiforening - NoBio

Norsk Boligbyggelag

Norsk elbilforening

Norsk Fjernvarme

Norsk Industri

Norsk olje og gass

Norsk solenergiforening

Norsk Varmepumpeforening

Norske arkitekters landsforbund

Norwea

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oppland fylkeskommune

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Rogaland fylkeskommune

Rådgivende Ingeniørers Forening

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

SINTEF

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Standard Norge

Statens Vegvesen

Statistisk Sentralbyrå

Statnett SF

Statsbygg

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune Romssa fylkkasouhkan

Trøndelag fylkeskommune

Utenriksdepartementet

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

kulde og energi VKE - Foreningen for ventilasjon

WWF-Norge

Zero Emission Resource Organisation

Østfold fylkeskommune