Høring - EU-kommisjonens anbefaling om adgang til å opprette og benytte grunnleggende betalingskonto (2011/422/EU)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2012

Høringsuttalelser publiseres fortløpende. Høringsfristen er 30.04.2012.

Vår ref.: 201108895 EP PSW/HEK/bj

Høring – EU-kommisjonens anbefaling om adgang til å opprette og benytte grunnleggende betalingskonto (2011/442/EU)

 

EU-kommisjonen offentliggjorde 18. juli 2011 en anbefaling om adgang til å opprette og benytte grunnleggende betalingskontoer (2011/442/EU). Anbefalingen gjelder forbrukeres tilgang til grunnleggende betalingskonto med visse tilknyttede betalingstjenester i finansinstitusjoner. Anbefalingen går i hovedsak ut på at en forbruker bør gis rett til å opprette og anvende grunnleggende betalingskonto med tilknyttede betalingstjenester, med mindre forbrukeren allerede har en tilgang til slike tjenester hos en annen tilbyder av betalingstjenester.

Anbefalingen har en side til lov- og forskriftsregelverk innenfor Justisdepartementets og Finansdepartementets ansvarsområder. Anbefalingen har blant annet en side til lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) kapittel 2 om innskudd og betalingstjenester. Denne lovens § 14 fastsetter allerede i dag at finansinstitusjoner har plikt til å ta imot innskudd og utføre betalingstjenester på vanlige vilkår, med mindre institusjonen har saklig grunn til å avslå dette.

Justisdepartementet sender med dette anbefalingen på alminnelig høring. Justisdepartementet ber om høringsinstansenes syn på hvorvidt anbefalingen tilsier at det foreslås endringer i relevant norsk regelverk, og eventuelt hva slike endringer bør gå ut på. Justisdepartementet ber om tilbakemelding innen 30. april 2012. Høringssvar sendes fortrinnsvis elektronisk til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt per post til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.


Anbefalingen følger vedlagt i dansk språkversjon. Øvrige språkversjoner er tilgjengelige på EUR LEX: http://eurlex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2011&T3=442&RechType=RECH_naturel&Submit=Search.  Ytterligere informasjon om anbefalingen er tilgjengelig på Kommisjonens nettside: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion_en.htm.

Med hilsen

Per Sigvald Wang e.f.
kst. lovrådgiver

Hans Kaiser
rådgiver

Adressatliste


Departementene

Oslo byfogdembete
Bergen tingrett
Kristiansand tingrett
Stavanger tingrett
Sør-Trøndelag tingrett

Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Konkurransetilsynet
NAVs innkrevingssentral (NAVI)
Norges Bank
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens institutt for forbruksforskning
Statens lånekasse for utdanning
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Toll- og avgiftsdirektoratet
ØKOKRIM

Advokatforeningen
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Banklovkommisjonen
Bilimportørenes Landsforening
Bokhandlerforeningen
Coop NKL BA
Dagligvareleverandørenes forening
Den norske Dommerforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
EL & IT Forbundet
Elektronikk Importør Foreningen
ElektronikkForbundet
Energibedriftenes Landsforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)
Hovedorganisasjonen Virke
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
IKT-Norge
Innovasjon Norge
Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
KLP - Kommunal Landspensjonskasse
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landsorganisasjonen i Norge
Leketøybransjens Fellesråd
Markedsføringsforeningen i Oslo
Nei til EU
NORBOAT
Norges Automobil-Forbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Juristforbund
Norges kemner og kommuneøkonomers forbund
Norges Kreditorforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Markedsføringsforbund
Norges Musikkhandlerforbund
Norges Rederiforbund
Norges Zoohandleres Bransjeforening
Norsk Bergindustri
Norsk Egeninkassoforening
Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett
Norsk Industri
Norsk Kennel Klub
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Elektroleverandørers Landsforening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
OBOS
Pensjonkasseforeningen
Rettspolitisk forening
Sparebankforeningen i Norge
Standard Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen