Høring - EU-kommisjonens forslag til nye personvernregler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2012

Høringsuttalelser publiseres fortløpende. Høringsfristen er 01.08.2012.

Vår ref.: 201201634 ES LLE/AHI/mk

Høring – EU-kommisjonens forslag til nye personvernregler

 

1. INNLEDNING
Europa-kommisjonen presenterte 25. januar 2012 en reform for modernisering av EUs personvernregler.  Kommisjonen foreslår to nye regelverk: en forordning om beskyttelse av personopplysninger generelt og et direktiv for myndighetenes behandling av personopplysninger i politi- og straffesektoren.

Forordningen skal erstatte gjeldende personverndirektiv 95/46/EF, som er inntatt i EØS-avtalen og som er gjennomført i personopplysningsloven. Direktivet skal erstatte rammebeslutning 2008/977/JIS om personvern innen politisamarbeid og annet rettslig samarbeid i straffesaker, som er inntatt i Schengen-avtalen og gjennomført i politiregisterloven.

Forslaget til en generell forordning om behandling og overføring av personopplysninger sendes med dette på alminnelig høring. Høringen omfatter ikke det foreslåtte direktivet med regler for politisektoren. Forordningsutkastet kan lastes ned i flere språkversjoner på Europa-kommisjonens nettside: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm. På samme nettside finnes også ytterligere informasjon om forslaget.

Kommisjonen har utarbeidet et lovspeil som gir oversikt over de 21 første artiklene i Kommisjonens forordningsutkast, sett opp mot det gjeldende personverndirektivet (95/46/EF). Lovspeilet kan være til hjelp i forbindelse med utarbeidelse av høringssvar. Lovspeilet ligger her: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st07/st07455.en12.pdf

I høringen ønsker Justisdepartementet å få belyst konsekvensene av å gjennomføre forslaget i norsk rett, slik det lyder i dag, og hvilke endringer av forslaget som det eventuelt er ønskelig at norske myndigheter arbeider for i den videre lovgivningsprosessen i EU. Høringssvaret bes sendt elektronisk til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Forordningsutkastet behandles nå i Rådets arbeidsgruppe for personvern (DAPIX). Norge har som Schengen-assosiert land, fått anledning til å delta i forhandlingene. På grunn av at arbeidet med regelverksutkastet allerede pågår i EU, ber vi om svar så snart som mulig og senest innen 15. juni 2012. [Forlenget til 1. august 2012 ved e-post til adressatene 15. juni 2012.]

På bakgrunn av høringen vil Justisdepartementet, i samråd med andre berørte departementer, følge opp arbeidet med utkastet til personvernforordning i den videre behandlingen i EUs organer.


2. KORT OM FORSLAGET
Kommisjonen gir uttrykk for at gjeldende personverndirektiv, som ble vedtatt i en tid da Internett var nytt, ikke sikrer en nødvendig grad av harmonisering av europeisk personvernlovgivning. En målsetning med forordningen er å styrke borgernes personvern, og gjennom dette skape økonomisk vekst ved å tilrettelegge for internetthandel over landegrensene. Forordningen skal få anvendelse på behandling av personopplysninger i både offentlig og privat sektor.

Viktige endringsforslag er innføringen av en rett til, på nærmere bestemte vilkår, å få slettet personopplysninger om en selv («rett til å bli glemt»), en rett til å få en kopi av egne personopplysninger og til å overføre personopplysninger om en selv til alternative tilbydere av en tjeneste («rett til dataportabilitet»), og en styrking av barns personvern. Videre gis borgerne økte rettigheter til informasjon om forhold knyttet til behandlingen av egne personopplysninger, som lagringstid og klagerett. Det innføres også bestemmelser som skal øke bruken av personvernfremmende teknologi og sikre at personvernhensyn blir tatt i betraktning ved valg av tekniske løsninger.

For å redusere kostnadene knyttet til å etterleve personvernregelverket, ønsker Kommisjonen å innføre en såkalt «One stop shop»-ordning. Dette innebærer at virksomheter kun skal forholde seg til én tilsynsmyndighet innenfor EØS-området. Videre gis nasjonale datatilsyn nye verktøy for å sanksjonere brudd på regelverket, herunder kompetanse til å ilegge bøter på inntil 1.000.000 euro eller, der det gjelder et selskap, inntil 2 % av selskapets omsetning på verdensbasis.

Regelverksutkastet legger opp til en ny institusjonell struktur på personvernområdet. Det foreslås å opprette et europeisk datatilsyn (European Data Protection Board) som skal bestå av representanter fra de ulike medlemsstatenes tilsynsmyndigheter. Forslaget åpner videre for en stor grad av delegert lovgivningsmyndighet til Kommisjonen.

 
3. SÆRLIGE SPØRSMÅL TIL HØRINGSINSTANSENE
Justisdepartementet ber om høringsinstansenes synspunkter på hvorvidt forslaget vil bidra til økt beskyttelse av enkeltpersoners personopplysninger og økt tillit ved handel på Internett. Justisdepartementet ønsker særlig synspunkter på retten til dataportabilitet (artikkel 18), retten til å bli glemt (artikkel 17) og forslaget til økte informasjonsrettigheter for den enkelte (artikkel 11 til 15).

Det er også ønskelig med synspunkter på hvorvidt forslagene fra EU-kommisjonen vil innebære økte eller reduserte byrder for næringslivet, særlig på reglene i kapittel 3 (del 1 og 2), kapittel 4 og kapittel 5.

Videre ønskes innspill på om og hvordan regelverket påvirker sektorlovgivning om behandling av personopplysninger, for eksempel behandling av personopplysninger i helsesektoren, til forskningsformål og til historiske formål.


Med hilsen

 

Lise Lehrmann e.f.
fung. lovrådgiver

                                                               Anne Sofie Hippe
                                                               førstekonsulent

Adressater

 
Departementene

Arbeidstilsynet
Barneombudet
Bioteknologinemnda
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Departementenes Servicesenter
DIFI - Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for arbeidstilsynet
Domstoladministrasjonen
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Konkurransetilsynet
Landets helseforetak
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Bank
Norsk Kulturråd
Medietilsynet
Politidirektoratet
Post- og teletilsynet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksarkivet
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Statens Innkrevingssentral
Statens Institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
Statens helsetilsyn
Statistisk Sentralbyrå
Utdanningsdirektoratet

ALT
Amnesty International Norge
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsmiljøsenteret
Bedriftsforbundet
Civita
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dataforening
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
ICJ Norge
IKT Norge
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Lederne
NITO
Norges forskerforbund
Norges forskningsråd
Norges Juristforbund
Norges Rederiforbund
Norges Taxiforbund
NorSIS
Norsk Journalistlag
Norsk Presseforbund
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsråd
SAMFO – Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak
Personvernnemnda
Teknologirådet
Privatsykehusenes fellesorganisasjon
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Agder Universitet
Arbeidsforskningsinstituttet AS
Forskningsstiftelsen FAFO
Institutt for Samfunnsforskning
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Transportøkonomisk institutt
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Trondheim
Universitetet i Tromsø
Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås

Til toppen