Høring - FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Departementet sender med dette rapporten "FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)" på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.04.2015

Vår ref.: 13/4343

FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) - høring av utkast til Norges første rapport til FN komiteen som overvåker konvensjonen (CRPD-komiteen)

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ble signert av Norge i 2007. Norge ratifiserte konvensjonen i 2013. Vedlagt følger selve konvensjonen. Så langt har Norge ikke gitt sin tilslutning til den valgfrie protokollen som gir individklageadgang til FN-komiteen som overvåker konvensjonen. En eventuell tilslutning til den valgfrie protokollen skal utredes.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) koordinerer politikken for personer med nedsatt funksjonsevne i Norge. BLD har derfor oppdraget med å koordinere arbeidet med rapporteringen. Første rapport skal leveres 2 år etter ratifiseringen. I rapporten skal det redegjøres for hvordan vi oppfyller konvensjonens forpliktelser. Vedlagt følger utkast til Norges første rapport.

I utarbeidingen av rapporten har BLD innhentet bidrag fra alle aktuelle sektordepartement. Vi har også involvert sivilt samfunn gjennom dialogmøte hvor statsråd Solveig Horne deltok. Norges rapportering til CRPD-komiteen skal bestå av to deler:

 1. Den nasjonale rapporten hvor det rapporteres på de enkelte artiklene i konvensjonen
 2. Det nasjonale basis dokumentet (Common core document) ligger innenfor Utenriksdepartementets ansvarsområde. ”Common Core-dokumentet” som gir generell informasjon om Norge og følger alle Norges rapporter til FN-komiteene.

 

Dette er Norges første rapport til FN om Norges implementering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rapporten er derfor ment å gi et overblikk over norsk politikk for personer med nedsatt funksjonsevne, samtidig som vi redegjør for tiltak og utfordringer under de enkelte artiklene. Rapporten følger FNs retningslinjer for rapportering. For at rapporten skal være mest mulig lettlest har vi unngått fotnoter og referanser. Det er kun henvist til ”Common Core”-dokumentet”og nettsteder som er på engelsk. Det er i artikkel 31 gitt en nærmere redegjørelse for statistikkildene som er brukt i rapporten.  Når det gjelder artikkel 4 ”Generelle forpliktelser”, så har vi valgt å presentere rammeverket for politikken for personer med nedsatt funksjonsevne her. Det mer sektorspesielle er omtalt i de aktuelle sektorspesifikke artikler.

Utkast til rapport sendes på høring til Sametinget, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Likestillings- og diskrimineringsnemnda, Barneombudet, KS, partene i arbeidslivet og sivilt samfunn.

For nærmere informasjon om rapporteringskrav osv., se CRPD-komiteens nettside: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx

Regjeringen har bevilget kr 300 000 til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon til arbeidet med koordinering av såkalt ”skyggerapport” fra sivilt samfunn.

Instanser som ikke er nevnt på høringslisten kan også gi høringsuttalelse.

Høringsfristen er 16. april 2015. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under ”Send inn høringssvar” på departementets hjemmeside

Alle merknadene vil bli vurdert, men det står departementene fritt å bestemme om merknadene skal innarbeides i rapporten.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til georg-hilmar.antonsen@bld.dep.no

 

Med hilsen                                                                         

 

Hege Nygård (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Georg Hilmar Antonsen

                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdept.
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Statsministerens kontor
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen
 • Redd Barna
 • Den norske Helsingforskomitè
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norges Røde Kors
 • Amnesty International Norge
 • Menneskerettsalliansen
 • Barneombudet
 • Den Norske Advokatforening
 • Atlas-alliansen
 • WSO
 • Uloba
 • ICJ-Norge
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Akademikerne
 • Den Norske Legeforening
 • Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Kommunesektorens organisasjon
 • Finansnæringens arbeidsgiverforening
 • Utdanningsforbundet
 • UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede
 • Yrkesorganisasjonenenes sentralforbund
 • Den norske psykologforening
 • FN-sambandet
 • Frelsesarmeen
 • Krisesentersekretariatet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Likestillings- og diskrimineringsnemnda
 • Unge funksjonshemmede