Høring - forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig tjeneste-pensjonsordning for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.04.2015

Vår ref.: 15/32

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Bakgrunnen er at de nye reglene for kombinasjon av uførepensjon og arbeidsinntekt innebærer at den fastsatte uføregraden skal ligge fast selv om pensjonen reduseres ut fra den nye inntekten. Pensjonen blir dermed utbetalt med et annet beløp enn uføregraden tilsier, det vil si etter en annen grad (utbetalingsgrad). Forslaget går ut på at opptjening skal skje ut fra utbetalingsgraden, og at samlet opptjening når pensjonisten også har medlemspliktig stilling, ikke kan overstige den opptjeningen som medlemmet ville hatt dersom vedkommende ikke var blitt ufør.

Høringsnotatet er tilgjengelig på denne siden. Høringsinstanser som ønsker å få tilsendt et fysisk eksemplar av høringsnotatet, kan henvende seg til Arbeids- og sosialdepartementet på e-post til elh@asd.dep.no eller på telefon 22 24 86 01.

Slik avgis høringsuttalelser:

Klikk på ”Send inn høringssvar” nedenfor og avgi høringssvar i skjemaet. Du vil få en kvittering på epost, med kopi av ditt høringssvar, som kan arkiveres og journalføres.

Høringssvar regnes som offentlig informasjon, og alle høringssvar som kommer inn, vil bli publisert på regjeringen.no. Unntaket er hvis svaret inneholder trusler eller injurier, eller hvis det inneholder personopplysninger.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 10. april 2015.

Med hilsen
Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Simen Fremmergård
avdelingsdirektør

Vedlegg

 

 

Finansdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Finanstilsynet

Statens pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den norske aktuarforening

Fagforbundet

Finans Norge

Forsvarets seniorforbund

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Kommunal Landspensjonskasse

KS

KS Bedrift

Landslaget for offentlige pensjonister

Landsorganisasjonen i Norge

LO-Kommune

LO-stat

Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon

Norsk Pensjon AS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Pensjonistforbundet

Pensjonskasseforeningen

Pensjonskontoret

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Seniorenes fellesorganisasjon

Seniorsaken

Senter for seniorpolitikk

Statens Seniorråd

Uføres Landsorganisasjon

UNIO

Virke

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund