Høring - endring av Lov om stillingsvern for arbeidstakere på skip

Forslag om endring av lov av 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.03.2018

Vår ref.: 18/819-1

Nærings- og fiskeridepartementet viser til høringsnotat av 30. mars 2017 vedrørende forslag til endringer i lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) og lov 23. august 1996 nr. 63 om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg mv. (lov om europeiske samarbeidsutvalg mv.) .

Departementet har sett nærmere på de ulike høringsuttalelsene og kommet frem til at det er nødvendig med en supplerende høringsrunde. Høringen er i all hovedsak begrenset til gjennomføringen av Direktiv 2001/23/EF om virksomhetsoverdragelse (heretter "virksomhetsoverdragelsesdirektivet"), som foreslås regulert i skipsarbeidsloven i et nytt kapittel 5a om virksomhetsoverdragelse. En endring i skipsarbeidsloven kapittel 11 er også foreslått som følge av gjennomføringen av Direktiv 2002/14/EF om informasjon og drøfting.

 

Det nevnes for ordens skyld at det foreløpig ikke er fattet noen beslutning i EØS-komiteen om - og eventuelt innen hvilken frist – endringsdirektivet skal gjennomføres i EØS/EFTA-landene. Direktivet vurderes imidlertid som EØS-relevant, og forventes inkludert i EØS-avtalen.  

 

Frist for å sende høringssvar er 6. mars 2018.

 

Departementet tar sikte på å fremme lovforslaget for Stortinget våren 2018 for å sikre at de forestående EØS-forpliktelsene etterkommes. Det er derfor nødvendig med en forkortet høringsfrist. Det legges til grunn at høringsinstansene har god kjennskap til direktivene ettersom det har vært avholdt nasjonale høringer om saken, i tillegg til at arbeidstaker- og arbeidsgiversiden ble hørt både da direktivet var på forslagsstadiet og etter vedtakelsen i EU. Departementet legger vekt på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden støtter gjennomføringen av Direktiv (EU) 2015/1794 som bygger på et kompromiss mellom den europeiske rederiorganisasjonen (ECSA) og den europeiske transportmedarbeiderorganisasjonen (ETF).

 

Departementet understreker at lovforslaget danner et utgangspunkt for gjennomføringen av direktivforpliktelsene. Departementet imøteser høringsinstansenes innspill på de ulike delene av lovforslaget og eventuelle utfordringer for arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

 

Høringsinstansene følger av vedlagte høringsliste. Høringen er åpen og alle kan avgi høringsuttalelse. Departementet gjør oppmerksom på at uttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert med øvrige høringsuttalelser.

 

Spørsmål kan rettes til rådgiver Lillian Siggerud (tlf.: 22 24 66 90 / lss@nfd.dep.no) eller førstekonsulent Ane Rødstøl (tlf.: 22 24 67 54 / ane.rodstol@nfd.dep.no).

 

 

Med hilsen

 

 

Gaute Sivertsen (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Lillian Sasiprapa Siggerud

rådgiver

Departementene

Sjøfartsdirektoratet

Fiskeridirektoratet

Advokatforeningen

Det norske maskinistforbund

DNV GL

Fellesforbundet for sjøfolk

Fiskebåt

Hurtigbåtforbundet

Kystrederiene

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

NHO Sjøfart

Norges Rederiforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

UiO - Nordisk institutt for sjørett