Høring - Forslag til endring av tjenesteloven og utkast til forskrift om geoblokkering og andre former for diskriminering basert på nasjonalitet, bosted eller etableringssted i det indre marked

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til gjennomføring av forordning om geoblokkering og diskriminering på bakgrunn av bosted, etableringssted eller nasjonalitet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.12.2019

Vår ref.: 19/3765

Høringsbrev

Akademikerne
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Bedriftsforbundet
Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE)
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Det juridiske fakultet UiB
Det juridiske fakultet UiO
Det juridiske fakultet UiT
Det samfunnsvitenskapelige fakultet UiB
Det samfunnsvitenskapelige fakultet UiO
Finans Norge
Finansdepartementet
Finanstilsynet
Forbruker Europa
Forbrukertilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarsdepartementet
Handelshøyskolen BI
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)
Hovedorganisasjonen Virke
Innovasjon Norge
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konkurransetilsynet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Nord universitet
Norges handelshøyskole
Næringslivets hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo Economics
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
Samferdselsdepartementet
Sekretariatet For Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget Forbrukertvistutvalget
Statsministerens kontor
Universitetet i Agder
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utenriksdepartementet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund