Høring – forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Leksehjelp, skyss for funksjonshemmede og politiattest

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Det foreslås at kommuner og private skoler skal få plikt til å tilby elever på 1.-4. årstrinn leksehjelp. Leksehjelpen skal være gratis og frivillig å delta på for elevene. Videre foreslås at funksjonshemmede skal få rett til skyss til og fra skolefritidsordningen. Dernest foreslås å innføre krav om politiattest ved ansettelse i musikk- og kulturskole på samme måte som det i dag er krav om politiattest ved ansettelse i skole og skolefritidsordning.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2009

Resultat:

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Det foreslås at kommuner og private skoler skal få plikt til å tilby elever på 1.-4. årstrinn leksehjelp. Leksehjelpen skal være gratis og frivillig å delta på for elevene. Videre foreslås at funksjonshemmede skal få rett til skyss til og fra skolefritidsordningen. Dernest foreslås å innføre krav om politiattest ved ansettelse i musikk- og kulturskole på samme måte som det i dag er krav om politiattest ved ansettelse i skole og skolefritidsordning.
(02.11.2009)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat – Forslag til endring i opplæringsloven og privatskoleloven - Leksehjelp, skyss for funksjonshemmede og politiattest (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Regjeringen la 26. mars 2010 i Prop. 95 L (2009–2010) frem forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Høringens forslag er behandlet i proposisjonens kapittel 2, 4, 9 og 10. Lenke til proposisjonen finnes nedenfor.

Vår ref.: 200905344

Høring - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov – Leksehjelp, Skyss og Politiattest


Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) på høring.

I høringsnotatet foreslås å
• Innføre plikt for skoleeier til å tilby elever på 1.-4. årstrinn leksehjelp
• Innføre rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordningen
• Innføre krav om politiattest ved tilsetting i musikk- og kulturskoler
• Endre opplæringslovens § 13-7 sjette ledd (tekniske endringer)

Høringsnotat og lovforslag er lagt ut på departementets internettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976. Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underordnede organer som ikke er særskilt nevnt på listen.

Det bes om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no innen 31. desember 2009. Av hensyn til publisering av høringsuttalelsene på www.regjeringen.no og gjenbruk av tekst er det ønskelig å motta uttalelsene i PDF-format og ikke som skannede PDF-filer.

Med hilsen

Hege Johansen (e.f)
avdelingsdirektør
Susanne Rynning Mosuus
seniorrådgiver

Departementene
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Akademikerne
Aktive foreldre
Arbeidsgiverforening (NAVO)
Barneombudet
CULCOM v/UiO (Kulturell kompleksitet i det nye Norge)
Datatilsynet
Det Utdanningsvitenskapelige fakultet UiO
Dysleksiforbundet
Elevorganisasjonen
FAFO
Faglige råd v/Utdanningsdirektoratet
Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kristne friskolers forbund (KFF)
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landslaget Fysisk Fostring i Skolen
Landslaget for udelt og fådelt skole (LUFS)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lærernes Yrkesforbund
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nasjonal Senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter
NIFU STEP
Norges Forskningsråd
Norges Handicapforbund
Norske fag- og friskolers forbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk Forbund for fjernundervisning
Norsk innvandrerforum
Norsk Kulturskoleråd
Norsk Lektorlag
Norsk Montersorriforbund
Norsk senter for flerkulturell verdiskapning
Norsk Skolelederforbund
Norsk Studentunion
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning
Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
Private grunnskoler
Private skoler med rett til statstilskudd
Privatskoleorganisasjonene
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
Sametinget
Samnemda for NF og NKF
Samordna opptak
SEFIA, Høgskolen i Oslo
Senter for interkulturell kommunikasjon
Senter mot etnisk diskriminering
Sivilombudsmannen
Skolenes landsforbund
Språkrådet
SRY v/Utdanningsdirektoratet
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statlige grunn- og videregående skoler
Steinerskolene i Norge
Studentenes Landsforbund
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Universiteter/Høgskoler
Universitets- og høgskolerådet
VOX – voksenopplæringsinstituttet
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)