Høring – forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Leksehjelp, skyss for funksjonshemmede og politiattest

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Det foreslås at kommuner og private skoler skal få plikt til å tilby elever på 1.-4. årstrinn leksehjelp. Leksehjelpen skal være gratis og frivillig å delta på for elevene. Videre foreslås at funksjonshemmede skal få rett til skyss til og fra skolefritidsordningen. Dernest foreslås å innføre krav om politiattest ved ansettelse i musikk- og kulturskole på samme måte som det i dag er krav om politiattest ved ansettelse i skole og skolefritidsordning.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2009

Resultat:

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Det foreslås at kommuner og private skoler skal få plikt til å tilby elever på 1.-4. årstrinn leksehjelp. Leksehjelpen skal være gratis og frivillig å delta på for elevene. Videre foreslås at funksjonshemmede skal få rett til skyss til og fra skolefritidsordningen. Dernest foreslås å innføre krav om politiattest ved ansettelse i musikk- og kulturskole på samme måte som det i dag er krav om politiattest ved ansettelse i skole og skolefritidsordning.
(02.11.2009)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat – Forslag til endring i opplæringsloven og privatskoleloven - Leksehjelp, skyss for funksjonshemmede og politiattest (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Regjeringen la 26. mars 2010 i Prop. 95 L (2009–2010) frem forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Høringens forslag er behandlet i proposisjonens kapittel 2, 4, 9 og 10. Lenke til proposisjonen finnes nedenfor.