Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2010

Vår ref.: 2010002607/NAKK

Høring – forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven


Arbeidsdepartementet viser til vedlagte høringsnotat med forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven.

Endringsforslagene bygger på Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen, som ble underskrevet samtidig med inngåelsen av den nye IA-avtalen 24. februar 2010. Forslagene er utformet for å sikre en bedre og mer effektiv sykefraværsoppfølging med vekt på tidligere intervensjon i sykmeldingsperioden, tettere oppfølging av den sykmeldte og aktiv bruk av sanksjoner overfor alle aktører.

Vi ber om høringsinstansenes merknader til det ovennevnte høringsnotatet.

Departementet minner om at høringsinstansene selv må sørge for å forelegge saken for underliggende etater, organisasjoner, forbund, foreninger mv. Høringsnotatet er tilgjengelig på hjemmesiden til Arbeidsdepartementet, www.regjeringen.no/ad.
Notatet kan fås tilsendt ved å kontakte postmottak@ad.dep.no, eller telefon 22 24 96 01.

Høringsfristen er 1. oktober 2010. Vi ber om at høringsmerknadene blir sendt elektronisk til postmottak@ad.dep.no

Med hilsen


Ragnhild Nordaas (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                Ingrid Nakken
                                                                førstekonsulent

 • Akademikerne
 • ALT
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidersamvirkenes Landsforening
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforskningsinstituttet AS
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbeidsretten
 • Arbeidssøkerforbundet (AFO)
 • Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Bedriftsforbundet
 • Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet
 • Coop Norge SA
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske jordmorforening
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Domstoladministrasjonen
 • Finansdepartementet
 • Finansnæringens arbeidsgiverforening
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Forskningstiftelsen FAFO
 • Forsvarsdepartementet
 • Frischsenteret
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Handelshøgskolen BI Oslo
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • HR Norge
 • Høgskolen i Agder
 • Høgskolen i Lillehammer
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Telemark
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskolen i Stavanger
 • Institutt for privatrett
 • Institutt for Samfunnsforskning
 • Institutt for offentlig rett
 • Universitetet i Oslo
 • JURK – Juridisk Rådgivning For Kvinner
 • Juss-Buss
 • Justis- og politidepartementet
 • KA
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbrukets Arbeidsgiverforening
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Luftfartens Funksjonærforening
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Miljøverndepartementet
 • NITO
 • Nordlandsforskning
 • Norges Apotekerforening NAF
 • Norges Bondelag
 • Norges Byggforskningsinstitutt
 • Norges Farmaceutiske forening
 • Norges handelshøgskole
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flytekniker organisasjon
 • Norsk Institutt for by- og regionforskning
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk Landsbrukssamvirke
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skogbruksforening
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • NTNU
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Oslo kommune
 • Petroleumstilsynet
 • Regjeringsadvokaten
 • RF Rogalandsforskning
 • Riksmeklingsmannen
 • Samferdselsdepartementet
 • SAMFO – Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
 • Samfunns- og næringslivsforskning
 • Senter for seniorpolitikk
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Departementenes servicesenter
 • Statens seniorråd
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Unio
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Utenriksdepartementet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS