Høring - Forslag til endringer i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven

Barneloven inneholder regler som gjør det obligatorisk for foreldre med felles barn å møte til mekling ved samlivsbrudd og før en foreldretvistsak kan reises for domstolene. Det er vedtatt endringer i barneloven som gjør unntak fra meklingsplikten når en forelder er domfelt for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn. Barne- og likestilingsdepartementet sender derfor i dag på høring forslag til endringer i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven (meklingsforskriften) som regulerer nærmere i hvilke tilfeller unntaket fra meklingsplikten skal gjelde.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2019

Vår ref.: 19/311

Høring - Forslag til endringer i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven (meklingsforskriften).

Barneloven inneholder regler som gjør det obligatorisk for foreldre med felles barn å møte til mekling ved samlivsbrudd og foreldretvister. Det er vedtatt endringer i barneloven som gjør unntak fra meklingsplikten når en forelder er domfelt for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn. Dette høringsnotatet foreslår endringer i meklingsforskriften for å regulere unntak fra mekling nærmere. 

Høringsfristen er 1. april 2019. Det tas sikte på at forskriftsendringen kan tre i kraft 1. mai 2019.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp).

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen.

Med hilsen

 

Emma C. Jensen Stenseth (e.f.)
ekspedisjonssjef

 

 

Ingvild Vesterdal
avdelingsdirektør

Liste over høringsinstanser

Arbeids- og sosialdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne- ungdoms- og familieetaten - Region Midt-Norge
Barne- ungdoms- og familieetaten - Region Nord
Barne- ungdoms- og familieetaten - Region Sør
Barne- ungdoms- og familieetaten - Region Vest
Barne- ungdoms- og familieetaten - Region øst
Barne- ungdoms- og familietaten
Barneombudet
Barnesakkyndig kommisjon
Datatilsynet
Domstoladministrasjonen
Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Fylkesmannen i Vestland
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Agder
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Buskerud og Vestfold
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Hordaland og Sogn og Fjordane
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Møre og Romsdal
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Nordland
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oppland og Hedmark
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Sør-og Nord-Trøndelag
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Telemark
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Troms og Finnmark
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold
Helsedirektoratet
Foreningen for Fangers Pårørende
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Norsk Senter for Barneforskning
Norsk senter for menneskerettigheter
Politidirektoratet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør
Regjeringsadvokaten
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Nord
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Region Midt
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Region Sør
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Region Vest
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Region Øst
Riksadvokaten
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Vest
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Nord
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge
Sametinget
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Statens sivilrettsforvaltning
Sysselmannen på Svalbard
Utlendingsdirektoratet
Longyearbyen lokalstyre
Aleneforeldreforeningen
Alternativ til vold
Amnesty International Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske dommerforening
Forandringsfabrikken
Forum for barnekonvensjonen
Frelsesarmeens barne- og familievern
FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Gatejuristen
Juridisk rådgivning for kvinner
Det nasjonale statsadvokatembetet
Jussbuss - Juss-studentenes rettsinformasjon
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Jushjelpa i Midt-Norge
Kirkens bymisjon - Bergen
Kirkens bymisjon - Oslo
Stiftelsen Kirkens Bymisjon - Kristiansand
Kommunesektorens organisasjon
Krisesentersekretariatet
KUN Senter for kunnskap og likestilling
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Landsforeningen for barnevernsbarn
LIM (Likestilling, Integrering, Mangfold)
Likestillingssenteret
Mannsforum
Mental helse
MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk barnevernlederorganisasjon
Norsk barnevernsamband
Norsk fosterhjemsforening
Norsk kvinnesaksforening
Norsk Psykologforening
Norske kvinners sanitetsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Organisasjonen for private barneverntiltak - OPB
Politiets fellesforbund
Press - Redd Barna Ungdom
Private barnehagers landsforbund
Redd Barna
Reform - Ressurssenter for menn
Rettspolitisk forening
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
Stiftelsen Barnas rettigheter
Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep
Stiftelsen Kirkens familievern
Stine Sofies Stiftelse
Støttesenter mot Incest - Oslo
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep - Oppland
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) - Troms
UNICEF Norge
Voksne for barn