Høring - forslag til endringer i passloven mv. - pass til barn og prøveløslatte

Høring med forslag om flere endringer i reglene om utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige, samt at reisedokumenter skal nektes utstedt til personer som er prøveløslatt med vilkår om ikke å forlate landet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.09.2018

Vår ref.: 18/3609

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i passloven, ID-kortloven, passforskriften og utlendingsforskriften. Det foreslås flere endringer i reglene om utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige, samt at reisedokumenter skal nektes utstedt til personer som er prøveløslatt med vilkår om ikke å forlate landet.

Frist for å sende inn høringssvar er 28. september 2018.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2606310.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adressatlisten. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen
Birgitte Ege
avdelingsdirektør

Nina Helene Norby
seniorrådgiver

 • Alle landets kommuner
 • Departementene
 • Fylkesmennene

 

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barneombudet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Datatilsynet
 • DIFI
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Domstoladministrasjonen
 • Helsedirektoratet
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Politidirektoratet
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Riksarkivet
 • Sametinget
 • Skattedirektoratet
 • Spesialenheten for politisaker
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Statsadvokatembetene
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda

 

 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk Senter
 • Den Norske Advokatforening
 • Den Norske Dommerforening
 • DIXI Ressurssenter for voldtatte i Oslo og Stavanger
 • Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • Kommunesektorens organisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Norges idrettsforbund
 • Mediebedriftenes landsforening
 • Norges politilederlag
 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Presseforbund
 • Norsk Redaktørforening
 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering)
 • Politiets Fellesforbund
 • Tekna
 • Redd Barna, Rettighetssenteret
 • Rettspolitisk forening
 • Røde kors
 • Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP)