Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forslag til endringer i sikkerhetsloven

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.08.2015

Vår ref.: 13/00552

1. Innledning
Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven).

Enkelte av forslagene retter seg særlig mot sivil sektor. I henhold til kronprinsregentens resolusjon 4. juli 2003 har forsvarsministeren det overordnede ansvar for den forebyggende sikkerhetstjeneste i militær sektor. Tilsvarende har justisministeren det overordnede ansvaret innen sivil sektor. Justis- og beredskapsdepartementet har derfor i stor grad bidratt i utarbeidelsen av høringsnotatet for de bestemmelsene som har betydning for sivil sektor.

2. Departementets forslag
I høringsnotatet foreslås det nødvendige endringer i gjeldende bestemmelser i sikkerhetsloven. Videre foreslås det enkelte nye bestemmelser.

Følgende bestemmelser foreslås endret:
- § 2 Lovens generelle virkeområde
- § 9 Nærmere om oppgavene
- § 23 Klareringsmyndighet og autorisasjonsansvarlig og
- § 28 Leverandørklarering.

Departementet foreslår videre fem nye bestemmelser. Formålet med forslagene er å ivareta sikkerhetsmessige behov som ikke er dekket gjennom dagens regelverk.

Bestemmelsene omhandler:
- varsling mv. ved risiko for rikets selvstendighet og sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser (ny § 5 a),
- gebyr (ny § 6 a),
- behandling av personopplysninger (ny § 10 a),
- sikkerhetsmessig overvåking av godkjente informasjonssystemer (ny § 13 a), og
- anskaffelser til kritisk infrastruktur (ny § 29 a).

Forslag til endringer i sikkerhetsloven og høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2412260.

3. Høringsfrist
Høringsfristen er 20. august 2015.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no/id2412260 under «Send inn høringssvar».

En liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi vil understreke at i en offentlig høring kan alle avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Departementet ber om at høringsinstansene selv vurderer om det er behov for å forelegge høringsnotatet for underliggende virksomheter, etater eller avdelinger.

Eventuelle henvendelser om høringen kan rettes til underdirektør Per A. Fewang (tlf. 23 09 61 58 eller [email protected]).

Med hilsen

Kjersti C. Klæboe (e.f.)
ekspedisjonssjef

Victoria A. Furuhovde
fung. avdelingsdirektør

Høringsbrevet med dato og underskrift (pdf)

Departementene
Statsministerens kontor

Høyesterett

Agder lagmannsrett
Borgarting lagmannsrett
Eidsivating lagmannsrett
Frostating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Hålogaland lagmannsrett
Regjeringsadvokaten

Forsvarsstaben
Forsvarsbygg
Forsvarets logistikkorganisasjon
Forsvarets forskningsinstitutt
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Etterretningstjenesten

Generaladvokaten
Kriminalpolitisentralen (Kripos)
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Riksadvokaten
Økokrim

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Bergen kommune
Datatilsynet
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
Det Kongelige Hoff
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstolsadministrasjonen
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA)
Fylkeskommunene
Fylkesmannsembetene
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Ålesund
Jernbaneverket
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
Konkurransetilsynet
Kontoret for fri rettshjelp
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kulturrådet
Kystdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Luftfartstilsynet
Medietilsynet
Miljødirektoratet
Nasjonalbiblioteket
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges Bank
Norges forskningsråd
Norges teknisk- og naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk senter for menneskerettigheter (UiO)
Norsk rikskringkasting
Oljedirektoratet
Ombudsmannen for Forsvaret
Oslo kommune
Patentstyret
Petroleumstilsynet
Politihøgskolen
Riksarkivet
Riksantikvaren
Riksrevisjonen
Sametinget
Sekretariatet for konfliktrådene
Senter for rettsinformatikk (UiO)
Sjøfartsdirektoratet
Skattedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Statens landbruksforvaltning (SLF)
Statens sivilrettsforvaltning
Statens strålevern
Statens vegvesen/Vegdirektoratet
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statkraft
Statnett
Statsbygg
Stavanger kommune
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Sysselmannen på Svalbard
Toll- og avgiftsdirektoratet
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Ullensaker kommune
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet

Abelia
Aerospace Industrial Maintenance Norway (AIM Norway SF)
Akademikerne
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Avinor AS
Bedriftsforbundet
Befalets fellesorganisasjon
CargoNet AS
Caritas Norge
Cepia Technology
Christian Michelsens Institutt
Den katolske kirke i Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske Atlanterhavskomité
Den Norske Bank (DNB)
Den norske Dataforening
Den norske Dommerforening
Den norske Forfatterforening
Den norske Forleggerforening
Den norske Helsingforskomité
Den norske kirke
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Det norske Menneskerettighetshuset
Det Norske Nobelinstitutt
Det norske Veritas
EDB Fellesdata
Energi Norge AS
Ericsson AS
Fafo
Fagforbundet
Fagpressen
Fellesforbundet
Finans Norge
Finansnæringens hovedorganisasjon
Finansieringsselskapenes Forening
Flytoget AS
Folk og Forsvar
Forskerforbundet
Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi)
Frelsesarmeen
Fremtiden i våre hender
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gatejuristen
Greenpeace Norge
Hafslund AS
Hovedorganisasjonen Virke
Human-Etisk Forbund
IKT-Norge
Industri Energi
Innovasjon Norge
Innvandrernes Landsorganisasjon
Institutt for fredsforskning (PRIO)
Institutt for journalistikk
Islamsk Kvinnegruppe Norge
Islamsk Råd Norge
Jottacloud
Kirkens Bymisjon
Kirkens Familievern
Kirkens Nødhjelp
Kirkerådet
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kompetanseutvalget for dommere
Kongsberg Gruppen ASA
Kontaktutvalget for Pinsebevegelsen i Norge
Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter (KIM)
Kopinor
Krigsskoleutdannede offiserers forening (KOL)
KUN Senter for kunnskap og likestilling
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Leger uten grenser
Likestillingssenteret
Lyse AS
Mediebedriftenes Landsforening
Menneskeverd
Miljøstiftelsen Bellona
Mnenemonic
NAMMO AS
Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Naturvernforbundet
Nei til atomvåpen
NGO-forum for menneskerettigheter
Nordea
Norges Fredsråd
Norges Idrettsforbund
Norges Juristforbund
Norges kvinne- og familieforbund
Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)
Norges markedsføringsforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Offiserforbund (NOF)
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norsk Folkehjelp
Norsk forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk Hydro ASA
Norsk Journalistlag
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Militærjuridisk Forening
Norsk olje og gass
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk romsenter
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
Norske kvinnelige juristers forening
Norske Kvinners Sanitetsforening
NSB AS
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
Næringslivets sikkerhetsråd (NSR)
Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering
Organisasjonen mot politisk overvåking
Phonero
Politiets Fellesforbund
Posten AS
Pragma sikkerhet
PRO-Sentret
Rafto-stiftelsen
Redd Barna
Rettighetsalliansen
Rettspolitisk forening
Rådet for psykisk helse
SAFE
Samfunnsviterne
Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger
Senter mot etnisk diskriminering
Senter for informasjonssikring (NorSIS)
SINTEF - IKT
Sparebankforeningen i Norge
Statoil AS
Statsadvokatenes forening
Statstjenestemannsforbundet
Stiftelsen bedre føre var
Stiftelsen Fritt Ord
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stine Sofies Stiftelse
TeliaSonera Norge
Telenor ASA
Thales Norge AS
TONO
TV 2
TVNorge
UNICEF Norge
Unio
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
Vinghøg AS
Watchcom Security Group
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen