Høring - forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v.

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om utvidelse av rammen for fravær under spesialistutdanningens første del, fritak fra krav for spesialistgodkjenning ved opprettelse av nye spesialiteter og trygderefusjon for leger i vikariater hos fastleger eller i legevakt uten gjennomført turnus/første del av spesialistutdanningen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.05.2019

Vår ref.: 19/1753

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v.

Høringsnotatet inneholder tre forskjellige forslag. Dette er forslag om innføring av trygderefusjon for leger i vikariater hos fastleger eller i kommunalt organisert legevakt som ikke har gjennomført turnus/første del av spesialistutdanningen, utvidelse av rammen for fravær under spesialistutdanningens første del og fritak fra krav til spesialistgodkjenning ved opprettelse av nye spesialiteter.

Høringsuttalelser

Høringsuttalelser kan leveres digitalt her. 

Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg. Alternativt kan høringsuttalelser sendes til Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.

Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. Alle kan gi høringsuttalelser. Høringsuttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Det er behov for snarlige endringer av forskriftene, da det tas sikte på ikrafttredelse før sommeren. Høringen er derfor begrenset til 6 uker, med høringsfrist 24. mai 2019.

Med hilsen

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Elisabeth Salvesen

avdelingsdirektør

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Akademikerne
Allmennmedisinsk forskningsenhet – AFE Bergen
Allmennmedisinsk forskningsenhet – AFE Oslo
Allmennmedisinsk forskningsenhet – AFE Tromsø
Allmennmedisinsk forskningsenhet – AFE Trondheim
ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)
Arbeidstilsynet
Aurora (Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem)
Barneombudet
Blå Kors Norge
Borgestadklinikken
Datatilsynet
De fylkeskommunale eldrerådene
Departementene
Direktoratet for e-helse
DELTA
Den norske advokatforening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Fagforbundet
Fagrådet - Rusfeltet hovedorganisasjon
Fellesorganisasjonen FO
FFO - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesråd for funksjonshemmede
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsedirektoratet
Helseklage (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten)
Helsetjenestens Lederforbund
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Hovedorganisasjonen Virke
Hvite Ørn – interesse og brukerorganisasjon for psykisk helse
Innovasjon Norge
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kreftforeningen
KS
KS Bedrift
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høyskoler (med helsefaglig utdannelse)
Landets kommuner
Landets pasient- og brukerombud
Landets private sykehus
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Landsforeningen we shall overcome
Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
LAR Nett Norge
Likestillings- diskrimineringsombudet
Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom MIRA-senteret
MIRA-Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
NAKMI (Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse)
NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon)
NHO Service
NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)
Norges Optikerforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norsk Audiografforbund
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk kiropraktorforening
Norsk manuellterapiforening
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Ortopediingeniørers Forening
Norske Ortoptister Forening
PARAT Helse
Personvernnemnda
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Regelrådet
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Øst
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Sør
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Vest Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Midt
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)
Riksrevisjonen
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rådet for psykisk helse
Sametinget
SINTEF Helse
Spekter
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM)
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Studieforbundet Folkeuniversitetet
Sysselmannen på Svalbard
Unio
Universitets- og høyskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)