Høring - forslag til endringer i straffegjennomføringsloven (bruk av spytthette, pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.)

Justis – og beredskapsdepartementet foreslår flere endringer i straffegjennomføringsloven som nå sendes på høring. Det foreslås en klar hjemmel for å overføre innsatte som skal transporteres ut av landet, til et fengsel i nærheten av stedet hvor transporten ut skal skje. Videre oppdateres hjemmelen for å innhente opplysninger om besøkende til fengsel. For å forebygge selvmord og andre former for plutselige dødsfall, foreslås det en hjemmel for å installere pust- og bevegelsessensor i noen celler. Det har vært et økende problem at enkelte innsatte spytter på andre innsatte, ansatte og eventuelle andre, og departementet foreslår derfor en hjemmel for at kriminalomsorgen kan benytte spytthette i de tilfellene hvor det er fare for at noen blir forulempet på denne måten.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.10.2019

Vår ref.: 19/3040 - ELB

Høring - forslag til endringer i straffegjennomføringsloven (bruk av spytthette, pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette følgende forslag til endringer i straffegjennomføringsloven på alminnelig høring:

  • en tydelig hjemmel for at en innsatt kan overføres til et annet fengsel, herunder fengsel med høyere sikkerhetsnivå, i forbindelse med transport ut av landet,
  • en oppdatert hjemmel for at kriminalomsorgen kan innhente opplysninger fra politiet om personer som ønsker å besøke innsatte i fengsel,
  • hjemmel for å ta i bruk elektronisk pust- og bevegelsessensor i fengselsceller, og
  • hjemmel for bruk av spytthette på en innsatt for å avverge fysiske angrep som kan være egnet til å vekke frykt, smerte eller annet betydelig ubehag, og en justering av loven som innebærer at det vil angis en noe lavere terskel for bruk av spytthette, håndjern, transportjern, bodycuff og tilsvarende tvangsmidler enn for mer inngripende tvangsmidler, som sikkerhetscelle og sikkerhetsseng.

Vi ber den enkelte høringsinstans om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringer er åpne for innspill fra alle. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på våre nettsider.

Frist for å sende inn høringssvar er 10. oktober 2019.

Med hilsen

Lise Lehrmann
kst. avdelingsdirektør

Elisabeth Barsett
underdirektør

 

 

 

Statsministerens kontor
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne, -ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Domstoladministrasjonen
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Likestillings og diskrimineringsombudet
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Personvernnemnda
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Politiets utlendingenhet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sekretariatet for konfliktrådene
Sivilombudsmannen
Statens sivilrettsforvaltning
Utlendingsdirektoratet

Akademikerne
Den Norske Advokatforening
Den norske dommerforening
Fellesorganisasjonen FO
For Fangers Pårørende (FFP)
Foreningen for human narkotikapolitikk
Forsvarergruppen 1977
Hovedverneombudet i kriminalomsorgen
Institutt for menneskerettigheter
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juristforbundet
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens bymisjon
Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF)
Kriminalomsorgens Yrkesforbund
LO Stat
Norsk fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk tjenestemannslag
Politiets fellesforbund
Politijuristene
Røde kors
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
WayBack
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Det juridiske fakultet UIO
Det juridiske fakultet UIB
Det juridiske fakultet UIT
Det juridiske fakultet UIS
Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
Politihøgskolen