Høring - forslag til forskrifter til ny arvelov mv.

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag til forskrift til ny arvelov mv. Forslaget til forskrift inneholder blant annet nærmere regler om meldeplikt ved dødsfall og regler om tingrettens oppbevaring av testament. Vedlagt høringsbrevet er også et forslag om endring av ny arvelov med et forslag til tidsfrist for hvor lenge en landbrukseiendom kan bli værende i et dødsbo.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.09.2020

Vår ref.: 20/2761

Høring – forskrift til ny arvelov mv. og forslag om tidsfrist for hvor lenge en landbrukseiendom kan bli værende i et dødsbo

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring to høringsnotater:

  1. høringsnotat fra Justis- og beredskapsdepartementet om forskrift til ny arvelov mv. Forslagene i forskriften består i hovedsak av regler som skal tilrettelegge for digital saksbehandlingsstøtte i domstolenes saksbehandlingssystem LOVISA, regler om oppbevaring av testament og en tilpasning til eDÅR-prosjektet om digital melding om dødsfall mv.
  1. høringsnotat utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet som omhandler hvor lenge en landbrukseiendom kan bli værende i et dødsbo. Forslaget følger opp punktet i Granavolden-plattformen om å utrede muligheten for å innføre retningslinjer for hvor lenge et dødsbo kan eie en landbrukseiendom.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges underliggende organer mv. som ikke er oppført på lista.

Frist for å sende inn høringssvar er 7. september 2020.

Høringsuttalelser avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Katrine Kjærheim Fredwall
lovrådgiver

 

 

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Bispedømmerådene
Domstoladministrasjonen
Finansklagenemnda
Finanstilsynet
Folkeregisteret
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Kontaktutvalget for innvandrere og norske myndigheter (KIM)
Landbruksdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norges vassdrags- og energidirektorat NVE
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Sametinget
Sivilombudsmannen
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens sivilrettsforvaltning
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard

Fylkesmennene
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Kommunene

Advokatforening
Akademikerne
Aleneforeldreforeningen
Den norske Dommerforening
Eiendom Norge
Finans Norge
Foreningen 2 Foreldre
Forum for Barnekonvensjonen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes landsforbund
Inka Management AS
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)
Juristforbundet
Jussbuss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens Bymisjon
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flykningkvinner
Norges bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Bygdekvinnelag
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Røde Kors
Norges skogeierforbund
Norsk Allmenningsforbund
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Pasientforening
NORSKOG
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Pensjonistforbundet
Redd Barna
Regnskap Norge
Rettspolitisk forening
Samisk juristforening/ Sámi Juristtaid Searvi
Senior Norge
Stiftelsen Kirkens Familievern
Stiftelsen Rettferd for taperne
TEKNA (Teknisk-naturvitenskapelig forening)
UNICEF Norge
Voksne for Barn
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Nord Universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø