Høring - Forslag til lovendringer som følge av ulike terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i blant annet straffeloven, straffeprosessloven og politiloven. Forslagene er begrunnet i folkerettslige forpliktelser og internasjonale anbefalinger om bekjempelse av terror. FNs sikkerhetsråds resolusjon 2178 (2014) medfører plikt til å kriminalisere bl.a. utenlandsreiser med terrorformål og finansiering av slike reiser. Tilsvarende forpliktelser følger av Rigaprotokollen som Europarådet vedtok i 2015. Beijingkonvensjonen og Beijingprotokollen fra 2010 gjelder terrorrelaterte handlinger mot luftfarten, og bygger på to av FNs terrorkonvensjoner som Norge allerede er tilsluttet. I 2014 anbefalte Financial Action Task Force (FATF) endringer i båndleggingsreglene i straffeprosessloven på bakgrunn av FATFs rekommandasjon nr. 6 om gjennomføringen av blant annet FNs sikkerhetsråds resolusjon 1373 (2001).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.02.2017

Vår ref.: 16/7266 ES SSA/bj

Høring - Forslag til lovendringer som følge av ulike terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser  


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i blant annet straffeloven, straffeprosessloven og politiloven. Forslagene er begrunnet i folkerettslige forpliktelser og internasjonale anbefalinger om bekjempelse av terror.

FNs sikkerhetsråds resolusjon 2178 (2014) medfører plikt til å kriminalisere bl.a. utenlandsreiser med terrorformål og finansiering av slike reiser. Tilsvarende forpliktelser følger av Rigaprotokollen som Europarådet vedtok i 2015. Beijingkonvensjonen og Beijingprotokollen fra 2010 gjelder terrorrelaterte handlinger mot luftfarten, og bygger på to av FNs terrorkonvensjoner som Norge allerede er tilsluttet. Norsk rett oppfyller i hovedsak de aktuelle forpliktelsene, men i høringsnotatet foreslås likevel enkelte endringer i blant annet straffeloven som vil tydeliggjøre og sikre at forpliktelsene er oppfylt fullt ut.

Departementet foreslår dessuten flere endringer knyttet til båndleggingsreglene. Båndleggingsreglene ble innført etter anslaget mot USA i 2001 og gjennomfører FNs sikkerhetsråds resolusjon 1373 (2001). I høringsnotatet foreslås blant annet at båndlegging ikke skal være et straffeprosessuelt tvangsmiddel, men benyttes utenfor etterforskning med hjemmel i politiloven. Forslagene har i hovedsak bakgrunn i en evalueringsrapport om Norge som ble avgitt i 2014 av Financial Action Task Force (FATF).

Frist for å gi høringssvar er 20. februar 2017.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet, fortrinnsvis per e-post, til: lovavdelingen@jd.dep.no.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med vennlig hilsen

Fredrik Bøckman Finstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Sigurd Aaserudhagen
fung. lovrådgiver

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Generaladvokaten
Politidirektoratet
Politidistriktene
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)
Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM)

Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Finanstilsynet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Norges Bank
Regjeringsadvokaten
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)
Stortingets ombudsmann for Forsvaret
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

Advokatforeningen
Amnesty International Norge
Den norske Dommerforeningen
Den norske Helsingforskomité
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Juristforbund
Norges Offisersforbund
Norges politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Politiets fellesforbund
Politijuristene
Rettspolitisk forening
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høgskole
Handelshøyskolen BI
Institutt for Forsvarsstudier
Institutt for fredsforskning (PRIO)
Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo
Norges Handelshøyskole
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
Politihøgskolen

Til toppen