Høring - Forslag til lovendringer som følge av ulike terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i blant annet straffeloven, straffeprosessloven og politiloven. Forslagene er begrunnet i folkerettslige forpliktelser og internasjonale anbefalinger om bekjempelse av terror. FNs sikkerhetsråds resolusjon 2178 (2014) medfører plikt til å kriminalisere bl.a. utenlandsreiser med terrorformål og finansiering av slike reiser. Tilsvarende forpliktelser følger av Rigaprotokollen som Europarådet vedtok i 2015. Beijingkonvensjonen og Beijingprotokollen fra 2010 gjelder terrorrelaterte handlinger mot luftfarten, og bygger på to av FNs terrorkonvensjoner som Norge allerede er tilsluttet. I 2014 anbefalte Financial Action Task Force (FATF) endringer i båndleggingsreglene i straffeprosessloven på bakgrunn av FATFs rekommandasjon nr. 6 om gjennomføringen av blant annet FNs sikkerhetsråds resolusjon 1373 (2001).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.02.2017