Høringer

Høring - forslag til midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Forslag til midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.04.2020

Vår ref.: 20/1774

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring et forslag til en midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. I utkastet til Prop. L foreslås det at reglene i midlertidig forskrift 3. april 2020 nr. 575 om tiltak og forenklinger for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, videreføres i en midlertidig lov. Smitteverntiltak i tiden fremover vil fortsatt kunne hindre ordinær drift og saksavvikling i fylkesnemnda og barnevernet. Den midlertidige loven skal sikre at barn får nødvendig omsorg og beskyttelse og en forsvarlig og rettssikker behandling i fylkesnemnda under utbrudd av covid-19. Den midlertidige loven foreslås å gjelde til og med 31. desember 2020, med mindre Stortinget i senere lovvedtak skulle bestemme noe annet. Stortinget vil kunne forlenge lovens varighet i et nytt lovvedtak. Det vil også være mulig å oppheve loven tidligere om det ikke lenger er behov for den.

Frist for å avgi høringssvar er 24. april 2020 kl. 17.00

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Høringssvar bes sendt til postmottak@bfd.dep.no, akr@bfd.dep.no og esh@bfd.dep.no.

Med hilsen 

Erik B. Pettersen (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Mette K. Solum

avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Alle landets fylkesmenn

Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet

KS

Sentralenheten for fylkesnemndene

Statens Helsetilsyn

Alta kommune

Bergen kommune

Bærum kommune

Drammen kommune

Fredrikstad kommune

Flekkefjord kommune

Gjesdal kommune 

Hamar kommune

Harstad kommune

Hurdal kommune 

Kristiansand kommune

Kongsberg kommune

Larvik kommune 

Molde kommune

Orkland kommune 

Oslo kommune

Porsanger kommune 

Ringerike kommune

Ringsaker kommune 

Sandnes kommune

Sokndal kommune

Stad kommune

Stavanger kommune

Steinkjer kommune

Sunnfjord kommune

Tinn kommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

Tønsberg kommune

Årdal kommune 

Landets regionale helseforetak

Barneombudet

Den norske advokatforening

Den norske legeforening

Domstoladministrasjonen

Fellesorganisasjonen (FO)

Juristforbundet

Norsk institusjon for menneskerettigheter

Forandringsfabrikken

Landsforeningen for barnevernsbarn

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) 

Redd Barna

Blå Kors

SOS-barnebyer

Actis

A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling

Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Forbundet mot rusgift

Foreningen for human narkotikapolitikk

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Ivareta – Pårørende berørt av rus

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk sykepleierforbund

proLAR

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)