Høring - forslag til ny lov om arbeidstvister

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.10.2009

Vår ref.: 200607507-/IP

Høring - forslag til ny lov om arbeidstvister

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger med dette frem utkast til ny lov om arbeidstvister på seks måneders alminnelig høring.

Det er foretatt en teknisk og en språklig modernisering av gjeldende arbeidstvistlov av 1927, og utarbeidet et forslag til ny lov med ny lovstruktur. Videre er prosessreglene for Arbeidsretten gjennomgått med sikte på en effektivisering av saksavviklingen, en kodifisering av rettspraksis og en gjennomføring av nødvendige og/eller ønskelige endringer som følge av den nye tvisteloven. For en nærmere beskrivelse vises til høringsnotatets punkt 1.2.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet ber om eventuelle merknader innen 19. oktober 2009.

Med hilsen
Gundla Kvam (e.f.)
ekspedisjonssjef

Eli Mette Jarbo
avdelingsdirektør

 

Høringsnotat - Forslag til ny lov om arbeidstvister:

 

 • Akademikerne
 • ALT
 • AOF Norge
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidersamvirkenes Landsforening
 • Arbeidsforskningsinstituttet AS
 • Arbeidsgiverforening Spekter
 • Arbeidsretten
 • Arbeidstilsynet
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Bedriftsforbundet
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske jordmorforening
 • Finansdepartementet
 • Finansnæringens arbeidsgiverforening
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Forbrukersamvirkets Lederforbund
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Forskningstiftelsen FAFO
 • Forsvarsdepartementet
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • JURK
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Justis- og politidepartementet
 • KA
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • KS
 • Kultur- og kirkedepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbrukets Arbeidsgiverforening
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Luftfartens Funksjonærforening
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Miljøverndepartementet
 • NITO
 • Norges Apotekerforening  NAF
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon    NHO
 • Olje- og energidepartementet
 • Petroleumstilsynet
 • Professor Henning Jakhelln
 • Professor Stein Evju
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksmeklingsmannen
 • Samferdselsdepartementet
 • SAMFO – Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Unio
 • Utenriksdepartementet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

 

Til toppen