Høring - Implementering av gjennomføringsrettsakter til eIDAS-forordningen, nytt rammeverk for identifikasjon og sporbarhet og ny selvdeklarasjonsforskrift

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.02.2019

Vår ref.: 18/3166-19

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette på høring forslag om implementering av gjennomføringsrettsakter til eIDAS-forordningen, forslag til nytt rammeverk for identifikasjon og sporbarhet og forslag til ny selvdeklarasjonsforskrift.

Vedlagt følger høringsnotat med forslag om å implementere gjennomføringsrettsaktene som forskrifter til lov om elektroniske tillitstjenester, forslag til nytt rammeverk samt forslag til ny selvdeklarasjonsforskrift. Gjennomføringsrettsaktene er vedlagt i uoffisiell norsk oversettelse.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har også forskriftsmyndighet etter lov om elektroniske tillitstjenester, og har samtidig sendt på høring forslag til implementering av gjennomføringsrettsakter til eIDAS-forordningen på sitt ansvarsområde.

Vi ber om at eventuelle merknader oversendes KMD innen 7. februar 2019. Høringsinstansene kan levere ett samlet høringssvar til de to høringsnotatene fra hhv. NFD og KMD, dersom det er ønskelig. Høringssvar kan avgis på www.regjeringen.no/id2620801

Med hilsen 

Katarina de Brisis
Avdelingsdirektør (e.f.)
Mette Bredengen
Fagdirektør

Departementene
Statsministerens kontor
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Abelia
Accenture
Advokatfirma Ræder DA
Advokatfirmaet Grette DA
Advokatfirmaet Haavind AS
Advokatfirmaet Hjort DA
Advokatfirmaet Thommessen AS
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arntzen De Besche Advokatfirma AS
Atea
BankID Norge
Bedriftsforbundet
Bergen kommune
Bing Hodneland Advokatselskap DA
Bits AS
Brønnøysundregistrene
Buypass AS
Cisco Norge
Citrix systems Norway AS
Commfides Norge
Danske Bank
Datatilsynet
Deltasenteret, Barne- ungdoms og familiedirektoratet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dataforening
Det Norske Veritas
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for økonomistyring
DNB ASA
Domstolene i Norge
Drammen kommune
E-boks
eForum i Standard Norge
Eiendom Norge
Eika Gruppen
Evry
Equinor
Fagforbundet
Finans Norge
Finanstilsynet
Finn.no AS
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Føyen Advokatfirma DA
Handelsbanken i Norge
Handelshøyskolen BI
Helse Nord RHF
Helse Stavanger
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helsedirektoratet
Helse Midt-Norge RHF
Hovedorganisasjonen Virke
IBM Norge
IKT Norge
Innovasjon Norge
Kantega
Kluge Advokatfirma DA
Kompetanse Norge
Konkurransetilsynet
Kripos
Kristiansand kommune
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Legalteam Advokatfirma DA
Likestillings- og Diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Microsoft Norge
More Software Solutions
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalt ID-senter
Nasjonalt IKT
Nets Branch Norway
NITO
Nord universitet
NordeaBank Norge ASA
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norsk akkreditering
Norsk Regnesentral
Norsk senter for informasjonssikring
Norsk Tipping
NorStella
NRK
NTT Com Security Norway
Næringslivets hovedorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Oslo kommune
Politidirektoratet
Posten Norge AS
Pöyry Management Consulting (Norway) AS
Regelrådet
Riksarkivet
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Sbanken
SEB Privatbanken ASA
Sem & Stenersen Prokom
Senter for IKT i utdanningen
Sertit
Siemens Norge
Signicat
Simonsen Vogt Wiig
Sintef
Skattedirektoratet
Software Innovation
Sopra Steria
Sparebank 1 Banksamarbeidet DA
Standard Norge
Statens helsetilsyn
Statens Kartverk
Statens Lånekasse For Utdanning
Statens Pensjonskasse
Statsbygg
Stavanger kommune
Telenor ASA
Telia Norge AS
Tenden Advokatfirma Ans
Thales Norway
Trondheim kommune
Uninett Norid AS
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo - Senter for rettsinformatikk
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Vipps
Wikborg Rein & Co
Økokrim