Høring - forslag til endringer i barneloven for å fremme likestilt foreldreskap

For å sikre barna samvær med begge foreldrene og dempe konflikter mellom foreldrene som rammer barna, fremmer departementet lovendringsforslag for å likestille foreldrene som omsorgspersoner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2015

Vår ref.: 15/2056

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) på høring. 

Forslagene tar sikte på å fremme likestilt foreldreskap

For å sikre barna samvær med begge foreldrene og dempe konflikter mellom foreldrene som rammer barna, fremmer departementet lovendringsforslag for å likestille foreldrene som omsorgspersoner. Det foreslås å endre barneloven for å styrke foreldreansvaret, styrke barns samvær med begge foreldrene og hindre samværssabotasje. 

Felles foreldreansvar

Foreldre som er gift eller samboende når barnet blir født har i dag felles foreldreansvar både under samlivet og etter et eventuelt brudd. Hvis foreldrene ikke er gift eller bor sammen når barnet blir født, har mor foreldreansvaret alene. Det er i dag bare et mindretall av foreldrene som ikke bodde sammen da barnet ble født som har felles foreldreansvar. 

Departementet foreslår at det skal være felles foreldreansvar som utgangspunkt for alle, også for foreldre som ikke bor sammen når barnet blir født. 

Delt bosted

Barneloven er i dag nøytral og lar det som utgangspunkt være opp til foreldrene selv å avtale hvor barna skal bo fast, hvilket omfang samværet skal ha og om barna skal bo fast sammen med begge (dvs. delt bosted). 

Departementet sender to forslag om delt bosted på høring. Det foretrukne alternativet er videreføring av gjeldende rett hvor foreldrene selv avtaler bostedsordning, men hvor delt bosted fremheves i loven ved at dette alternativet nevnes først som noe foreldrene kan avtale. Departementet sender også et alternativt forslag på høring der delt bosted skal være utgangspunktet i loven når begge foreldrene har bodd sammen med barnet. 

Flytting med barnet

I dag er det bostedsforelderen som har det avgjørende ordet hvis foreldrene ikke blir enige om at barnet skal flytte innenlands. I dag kan en bostedsforelder flytte med barnet til en annen kant av landet uten samtykke fra den andre forelderen, selv om flyttingen vil hindre en løpende samværsordning. 

Det sendes to forslag om flytting med barn på høring. Det ene forslaget forsterker dagens ordning ved at det innføres meklingsplikt ved uenighet. Det andre forslaget innebærer at foreldre med felles foreldreansvar må være enige hvis barnet skal flytte med bostedsforelder til et annet sted i landet, dersom flyttingen fører til vesentlige endringer i samværsordningen. 

Samværssabotasje – tvangsbot og tilbakehold eller trekk i barnebidrag

Enkelte samværsforeldre opplever at dagens ordning med tvangsbot ikke fungerer godt nok, og at det å hindre samvær ikke får konsekvenser for bostedsforelderen. Departementet foreslår å styrke tvangsbot som virkemiddel og at reglene skal gjøres mer forståelige og tilgjengelige for publikum| og de profesjonelle aktørene. Det foreslås videre at Statens innkrevingssentral skal overta ansvaret for innkrevingen av tvangsbøter etter barneloven. 

For å styrke mulighetene for mekling i saker om tvangsfullbyrdelse, foreslås det å lovfeste at dommere kan oppnevne en sakkyndig, og/eller be om bistand fra familievernet til å hjelpe partene til frivillig oppfyllelse av samværet. 

Departementet ønsker å få innspill gjennom høringen om tilbakehold eller trekk i barnebidrag kan være egnet som nytt sanksjonsmiddel. 

Høringsfristen er satt til 1. oktober 2015. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp) lenger nede på siden. 

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.

 

Med hilsen                                             

 

 

Inge Ovesen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Ingvild Vesterdal

                                                                                          avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Offentlige institusjoner
Departementene
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene
Barnesakkyndig kommisjon
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Byfogdembetene
Datatilsynet
Den norske kirke v/biskopene og bispedømmerådene
Domstoladministrasjonen
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Høyesterett
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Kirkerådet
Lagmannsrettene
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Namsfogdene
Politidirektoratet (POD)
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sentraladministrasjonen for fylkesnemndene
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
Tingrettene
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet (UDI)

Organisasjoner
Aleneforeldreforeningen
Alternativ til Vold
Amnesty International Norge
Antirasistisk Senter
ATR Senteret – Senter for selvhjelp og ettervern
Fedrerett
FMSO – Fellesskap mot seksuelle overgrep
Focus Ub (elevbedrift, Drammen videregående)
Forandringsfabrikken
Foreningen 2 Foreldre
Foreningen for partnerskapsbarn
Forum for Barnekonvensjonen
Forum for Menn og Omsorg
Frelsesarmeens barne- og familievern
Gjeldsofferalliansen
Humanetisk Forbund
Islamsk Råd Norge
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens Bymisjon (Myrsnipa)
Kirkens Familievern
Kontoret for fri rettshjelp, Oslo kommune
Krisesentersekretariatet
KUN senter for kunnskap og likestilling
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsgruppen av helsesøstre (LaH, NSF)
Likestillingssenteret, Hamar
LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
Mannsforum
Mental Helse
MiRA – Ressurssenter for flyktninge- og innvandrerkvinner (MIRA-Senteret)
Det Mosaiske trossamfunn
Nettverksforumet foreldrerett
Norges kvinne- og familieforbund
Norges Røde Kors
Norsk Krisesenterforbund
Norsk kvinnesaksforening
Norsk Organisasjon for Asylsøkere
Organisasjonen for Foreldre/Barntiltak
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Organisasjonen Voksne for barn
Press
Redd Barna
Reform - ressurssenter for menn
Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark
Rettspolitisk forening
Rådet for psykisk helse
Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Sarahkka - Samisk kvinneorganisasjon
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Sosialliberal pappagruppe
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stine Sofies stiftelse
Støttesenter mot Incest
UNICEF Norge
Velferdsalliansen

Undervisnings- og forskningsinstitusjoner
Atferdssenteret – Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis
Høgskolen i Oslo og Akershus (NOVA)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
KUN – senter for kunnskap og likestilling
Nordlandsforskning
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norsk institutt for by- og regionsforskning
Norsk senter for barneforskning, NTNU
Politijuristene
Regionale ressurssentre om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – RKBU Nord
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - RKBU Vest
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse, RBUP Øst og Sør
Senter for menneskerettigheter, UiO
Sintef helse
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Oslo (UiO)
Universitetet i Nordland
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø (UiTø)

Yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner
Advokatforeningen
Akademikerne
Den norske Dommerforening
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Norsk barnevernlederorganisasjon
Norsk barnevernsamband
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
KS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Juristforbund
Norsk Psykologforening
Politiets fellesforbund
Norges Politilederlag