Høring - forslag til endringer i barneloven for å fremme likestilt foreldreskap

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

For å sikre barna samvær med begge foreldrene og dempe konflikter mellom foreldrene som rammer barna, fremmer departementet lovendringsforslag for å likestille foreldrene som omsorgspersoner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2015