Høring - lov om elsertifikater

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2011

Vår ref.:

                                                                                         Undertegnet brev i pdf

Høring – ny lov om elsertifikater

Olje- og energidepartementet sender forslag til ny lov om elsertifikater på høring.

Høringsnotat med nærmere redegjørelse er lagt ut på departementets hjemmeside, under Dokumenter/ Høringer/ Saker under behandling.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/horing---lov-om-elsertifikater.html?id=627386

Lovforslaget vil etablere et nødvendig rettslig grunnlag for et felles svensk-norsk elsertifikatmarked fra 1. januar 2012. Lovutkastets innhold er utformet i samsvar med hovedprinsippene i overenskomsten med Sverige 7. september 2009 og protokoll av 8. desember 2010.

Forslaget sendes på alminnelig høring samtidig med at departementet arbeider videre i tett dialog med Sverige om nærmere innhold i samarbeidet. Dette omfatter blant annet spørsmål rundt inngåelse av en traktat mellom de to landene. Olje- og energidepartementet ber om eventuelle merknader innen 1. februar 2011. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse.

Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Kathinka Thilert (22 24 61 42) eller underdirektør Olav Boge (22 24 63 83).


Med hilsen


Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                         Olav Boge
                                                                                         underdirektør
      

Link til Høringsnotat i pdf-format:

 

Høringsnotat - Lov om elsertifikater

Samtlige departementer
Samtlige fylkesmenn
Aksjonærforeningen i Norge
Bellona
CICERO
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Distriktenes energiforening - DeFo
Ecohz
Energi Norge
Energiveteranene
Enova
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Framtiden i våre hender
Greenpeace
Greenstream Networks
Handel- og servicenæringens hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
ICAP Energy AS
IFE – Institutt for energiteknikk
Innovasjon Norge
KanEnergi AS
Kjelforeningen Norsk Energi
Konkurransetilsynet
Konkursregisteret
Konkursrådet
Kommunenes Sentralforbund
KS v/Bedrift
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Markedskraft AS
NHO
Natur og Ungdom
Nordisk Energimeklerforbund
Nordisk Institutt for Sjørett, UiO
Nordpool NASDAQ OMX
Nord Pool Spot AS
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges forskningsråd
Norges handelshøyskole
Norges miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
NTNU
Norsk bioenergiforening
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk Fjernvarmeforening
Norsk Hydro ASA
Norsk Industri
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Solenergiforening
Norsk varmepumpeforening
Norsk Vindkraft Forum
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Energibrukeres Forening
Samarbeidande Kraftfylke
Samarbeidsrådet for naturvernsaker
Sametinget
Samfunns- og næringslivsforskning
Senter for europarett
SINTEF energiforskning
Skattedirektoratet
Småkraft AS
Småkraftforeninga
Statistisk sentralbyrå
Statkraft SF
Statnett SF
Statoil Norge AS
Statskog SF
Sødra cell Tofte
Universitetet for miljø og biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Zero
ØKOKRIM


 

Til toppen