Høring - Naturmidler

Høringsfrist 11. juni 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200401147/JN

09.03.2004

Alminnelig høring - Naturmidler

Vedlagt følger et høringsnotat med utredning om naturmidler.

Utredningen er gjort som en oppfølging av Ot. prp nr. 55 (2001 – 2002) og Stortingets behandling av denne i Innst. O. nr. 53 (2002 – 2003).

Høringsinstansene bes spesielt vurdere hvilke av de beskrevne tiltak som anses mest formålstjenlig for å ivareta en overordnet målsetning om at forbrukere skal kunne ha tillit til at naturmidler som omsettes er trygge.

Vi ber om at kommentarer til høringsnotatet er departementet i hende senest 11. juni 2004.

Med hilsen

Jon-Olav Aspås
ekspedisjonssjef e.f.

Jørn Nilsen
rådgiver

Høringsnotatet - Naturmiddelutredningen finner du her

Departementene
Bransjerådet for Naturmidler
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Farmasiforbundet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Helsekostbransjens Detaljistforbund
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Konkurransetilsynet
Kosmetikkleverandørenes forening
Legemiddelindustriforeningen
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges Apotekerforening
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk forening for ernæringsfysiologer
Norsk forening for helhetsmedisin
Norsk register for naturmidler (NONA)
Norske Colonialgrossisters forening
Norske terapeuters hovedorganisasjon
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Toll- og avgiftsdirektoratet
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, Institutt for ernæringsforskning
Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi
Universitetet i Tromsø, Det medisinske fakultet
Universitetet i Tromsø, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Trondheim, Det medisinske fakultet
Vitenskapskomiteen for mattrygghet